Výberové konanie

máj
19

Čarovný štetec a zázračná farbička

farbicky miniCVČ vo Vranove nad Topľou organizovalo dňa 15.5.2024 kreatívnu súťaž detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec a zázračná farbička. Témou súťaže bol Svet hore nohami a žiaci našej školy sa s ňou úspešne popasovali. Umiestnili sa takto:
Nina Dudová VII.C obsadila 1. miesto, pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová,
Elena Laktičová V.A obsadila 2.miesto, pripravovala PhDr. Drahoslava Ondejková,
Simona Saladiaková III.D obsadila 3. miesto pripravovala Mgr. Danka Kolesárová.
Srdečne blahoželáme!

  • pro-3YMY0Zfw
  • pro-KJ9uGcaa
  • pro-vsVJBFFs

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI