Výberové konanie

máj
21

Dvojka v TOP 12 škôl eTwinningu

etwinning logoTento titul je pre školy najvyšším európskym ocenením. Školy sú oceňované za kvalitné niekoľkoročné eTwinningové projekty a tiež tie, ktoré majú víziu zlepšovať sa do budúcna v rôznych oblastiach (zdieľané vodcovstvo, vzájomná spolupráca, zapájanie žiakov do diania v škole, inklúzia a inovácia). Školy, ktoré získajú titul „eTwinning school“ tvoria vzájomnú sieť a sú vzorom pre iné školy na európskej úrovni.
Sme hrdí na to, že naša škola patrí medzi 12 slovenských ocenených škôl a získala titul eTwinning school 2024-2025. Ďakujeme nášmu šikovnému tímu učiteliek ANJ, že privejú nový vietor medzi žiakov v podobe medzinárodnej spolupráce a inovatívnych metód vo vyučovaní a prajeme im veľa síl, úspechov a komunikatívnych šikovných žiakov. Zoznam škôl na Slovensku: https://bit.ly/eTwinningSchool_Slovakia

  • IMG_0076
  • IMG_0080
  • foto
  • label

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI