Výberové konanie

máj
30

Exkurzia - Vihorlatské múzeum v Humennom

hehe mini29. mája druháci s radosťou zvolali: „Hurá, ideme na výlet!“ Za poznávaním našej krajiny sa vybrali do mesta Humenné. V umelecko - historickej expozícii kaštieľa mali možnosť vidieť vyše 20 miestností, v ktorých v minulosti žila šľachta. So záujmom si prezreli prírodovednú expozíciu zameranú na živočíšstvo Horného Zemplína. Po prechádzke parkom navštívili skanzen, kde spoznávali obytné domy dedinskej architektúry, hospodárke budovy, kováčske dielne, drevený kostolík... Na záver nechýbala prechádzka pešou zónou mesta Humenné, ktoré bolo vyhlásené za Mesto kultúry na rok 2024.

 • 1717048486676
 • 1717048486689
 • 1717048486702
 • 1717048523874
 • 20240529_085351
 • 20240529_092644
 • 20240529_094138
 • 20240529_110222
 • 20240529_112444
 • IMG_3291
 • IMG_3296
 • IMG_3301
 • IMG_3309
 • IMG_3313
 • IMG_8342
 • IMG_8349
 • IMG_8351
 • IMG_8353
 • IMG_8354
 • IMG_8356
 • IMG_8357
 • IMG_8358
 • IMG_8359
 • IMG_8360
 • IMG_8361
 • IMG_8362
 • IMG_8363
 • IMG_8368

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI