Výberové konanie

jún
05

Svetový deň životného prostredia

mobil5. júna sme si pripomenuli Svetový deň životného prostredia, kedy sa v roku 1972 konala prvá konferencia OSN o životnom prostredí pod heslom „Zem je len jedna“. Tento ekologicky motivovaný sviatok obracia pozornosť ľudí na stále sa zhoršujúci stav životného prostredia a tým podnecuje k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu našej planéty. Svetový deň životného prostredia je teda dňom mnohých príležitostí, kedy môžeme podať správu o svojom vzťahu k životnému prostrediu.
Pri príležitosti tohto dňa sme na Dvojke vyhodnotili zber mobilov, ktorý prebiehal od začiatku školského roka. Žiaci vyzbierali 85 mobilov. Počas zapojenia sa do projektu Recyklohry sme tak spolu vyzbierali neuveriteľných 519 mobilov.
Najaktívnejší pátrači starých mobilov, ktorých sme odmenili sú: Sebastián Baláž zo 4.A, Sabína Tatárová z 1.E, Ondrej Nemčík zo 6.C, Samuel Serafín zo 6.C a Marko Novák z 1.B.
Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom odkazujeme: „Zber starých a pokazených mobilov na Dvojke pokračuje!“

  • Vyhodnotenie- zber mobilov

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI