máj
20

Týždeň otvorenej školy otvorený

Týždeň otvorenej školyOhlasovaný Týždeň otvorenej školy v dňoch 19.5.2014 až 23.5.2014 začal príjemnou zmenou počasia, ktorá naznačila jeho priebeh.

 

 

V pondelok - hneď na prvej vyučovacej hodine - predviedli prváčikovia pred svojimi rodičmi, čo už v škole dokázali. Riaditeľ  školy Mgr. Milan Bendik privítal hostí - primátora mesta Ing. Jána Ragana, prednostu Mestského úradu Mgr. Andreja Krišandu a vedúcu Školského úradu PaedDr. Mariannu Lapčákovú a rodičov a po krátkom kultúrnom programe v podaní členov DFS Cifroško a TS Varanovia mohla začať prvá ohlásená aktivita.

Žiaci, čo chodia pekne po prechode,
dožijú sa letných prázdnin v pohode.
A tí, čo chodia kade-tade po ulici,
takí žiaci, môžu skončiť v nemocnici.

Týmito slovami otvorila prvú aktivitu Bezpečne na cestách vedúca ŠKD, p. Bernardína Pariľáková.  Aktivita bola venovaná prevencii dopravnej nehodovosti v rámci vyučovania dopravnej výchovy, ktorej  cieľom je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke. Dopravná súťaž, organizovaná vychovávateľkami ŠKD v spolupráci s vyučujúcimi dopravnej výchovy, Autoškolou Madura, Červeným krížom a príslušníkmi Dopravného inšpektorátu PZ vo Vranove nad Topľou vytvorila pre žiakov 3. a 5. ročníka priestor nielen na porovnávanie teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností.

Súťaž pozostávala zo 4. častí
A: Vedomostný test
B: Určovanie značiek
C: Bezpečne na bicykli
D: Jazda zručnosti

Pre žiakov 2.ročníka bola pripravená prezentácia s dopravnou tematikou a pre žiakov 4. ročníka ukážka prvej pomoci.

Žiaci si plnením aktivít prvého dňa TOŠ Bezpečne na cestách rozšírili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, naučili sa správne a zodpovedne rozhodovať pri riešení dopravných situácií.

Prajeme všetkým žiakom, aby ich cesta do školy, zo školy, za dobrodružstvom, alebo na výlety bola vždy bezpečná.

Pozývame vás na prehliadku ďalších zaujímavých aktivít! Už zajtra - v utorok 21.05.2014, vás privíta MODERNÁ ŠKOLA.

 • tos_01_pon_01
 • tos_01_pon_02
 • tos_01_pon_03
 • tos_01_pon_04
 • tos_01_pon_05
 • tos_01_pon_06
 • tos_01_pon_07
 • tos_01_pon_08
 • tos_01_pon_09
 • tos_01_pon_10
 • tos_01_pon_11
 • tos_01_pon_12
 • tos_01_pon_13
 • tos_01_pon_14
 • tos_01_pon_15
 • tos_01_pon_16
 • tos_01_pon_17
 • tos_01_pon_18
 • tos_01_pon_19
 • tos_01_pon_20
 • tos_01_pon_21
 • tos_01_pon_22
 • tos_01_pon_23
 • tos_01_pon_24
 • tos_01_pon_25
 • tos_01_pon_26
 • tos_01_pon_27
 • tos_01_pon_28
 • tos_01_pon_29
 • tos_01_pon_30
 • tos_01_pon_31
 • tos_01_pon_32
 • tos_01_pon_33
 • tos_01_pon_34
 • tos_01_pon_35
 • tos_01_pon_36
 • tos_01_pon_37
 • tos_01_pon_38
 • tos_01_pon_39
 • tos_01_pon_40
 • tos_01_pon_41
 • tos_01_pon_42
 • tos_01_pon_43
 • tos_01_pon_44
 • tos_01_pon_45
 • tos_01_pon_46
 • tos_01_pon_47

Moderná škola

V utorok 20.5.2014 privítala hostí MODERNÁ ŠKOLA.  Členovia projektu Od fundamentálnej gramotnosti, až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti otvorenými vyučovacími hodinami odprezentovali všetko, čo projekt škole priniesol – pestré didaktické prostriedky, knihy, učebné materiály, IKT techniku a to všetko formou moderných metód a foriem.

Žiaci 4.ročníka sa počas dňa stali malými redaktormi  časopisu, reportérmi, fotografmi, kameramanmi, novinármi. Tak využili vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách mediálnej výchovy aj v praktických činnostiach. Najprv malý kameraman Samuel Saladiak – žiak IV. C triedy natočil krátke video s reportážami o zaujímavostiach mesta a anketami, ktoré  svojim spolužiakom odprezentoval.

V druhej časti malí fotografi predstavili svoje diela fotoprezentáciou, ale aj ukážkou albumov s fotografiami s komentárom. Ďalšie povolanie, v ktorom sa štvrtáci predviedli, bol novinár.
Pripravili si anketu o priateľstve.
Záverečná prezentácia tried pripomenula  zaujímavé okamihy zo života štvrtáckych tried.

V tento deň sa v  priestoroch školskej jedálne stretli aj ôsmaci na vydarenej akcii Mladí reportéri, počas ktorej sa od spolužiakov formou videoprezentácie dozvedeli veľa zaujímavostí o predmete, bez ktorého si už pomaly život nevieme ani predstaviť. Reč bola o mobiloch.

Z prezentácie sa im prihovárali tváre spolužiakov, ktorí odpovedali na anketové otázky. Počas tohto spoločne stráveného času bolo v očiach žiakov vidieť záujem o túto tému, nebol im ľahostajný osud ľudí v Kongu, ktorí veľmi pracne  získavajú minerál  potrebný na výrobu každého mobilu, takisto sa viacerí inšpirovali vyskúšať si pokus s kukuricou, z ktorej sa vplyvom mikrovlnného žiarenia z mobilov stane popcorn. Rušná vrava na záver bola jasným znamením toho, že žiaci prinajmenšom prehodnotia nadmerné používanie mobilov, ako aj ich často zbytočné vymieňanie za modernejšie typy.

Deviataci, ktorí sú na škole najdlhšie, a tak toho zažili s "Dvojkou" asi najviac, sa v utorok  rozhodli svoje zážitky prezentovať a svoje skúsenosti ponúknuť mladším spolužiakom v podobe zaujímavej videoprezentácie pod názvom "Dovidenia dvojka!" Formou reportáže žiakov deviateho ročníka približili svoje pôsobenie na škole, odprezentovali spoločné zážitky, priblížili priateľstvá a vzťahy, zaspomínali a odovzdali odkaz mladším spolužiakom: aby boli na svoju školu hrdí a vážili si, že môžu každé ráno prekročiť jej bránu a popoludní tou istou bránou prechádzať obohatení o množstvo nových vedomostí, skúseností i zážitkov.

Podľa intenzity a dĺžky potlesku všetkých zúčastnených môžeme na záver skonštatovať, že naši "malí" a "mladí reportéri" naozaj úspešne zvládli svoje úlohy a môžu byť na seba právom hrdí.

 • reporteri_03
 • reporteri_04
 • reporteri_05
 • reporteri_06
 • reporteri_07
 • reporteri_08
 • reporteri_09
 • reporteri_10
 • reporteri_11
 • reporteri_12
 • reporteri_14
 • reporteri_16
 • reporteri_17
 • reporteri_18
 • reporteri_19
 • reporteri_20
 • reporteri_21
 • reporteri_22
 • reporteri_23

 • reportaze_01
 • reportaze_02
 • reportaze_03
 • reportaze_04
 • reportaze_05
 • reportaze_06
 • reportaze_07
 • reportaze_08

Poznávame a chránime prírodu

Streda bola počas Týždňa otvorenej školy dňom venovaným prírode. Akcie a podujatia pripravené a realizované počas tohto dňa ponúkali žiakom, rodičom a učiteľom príležitosť pochopiť vzájomnú spätosť človeka s prírodou, ako aj ich vzájomnú závislosť.

Žiaci 1. – 9. ročníka mali od rána možnosť prejsť niekoľkými stanovišťami venovanými ríši rastlín a živočíchov. Zážitkovou formou mohli vidieť a spoznávať živé liečivé rastliny, ochutnávať rôzne druhy bylinkových čajov pripravených z nich a oboznamovať sa tak s liečivou silou prírody. Navštívili átrium školy, poprechádzali sa po jej areáli, v ktorom boli pomenované všetky druhy drevín. Pozorovali svoje rovesníčky pri vytváraní herbára, zaraďovali živočíchy do jednotlivých tried stavovcov a bezstavovcov. Zaujímavé pre nich boli aj stanovištia – tvorivé dielne, na ktorých s prírodnými materiálmi pracovali ich spolužiaci.

Žiaci II. C triedy sa rozhodli počas tohto dňa za prírodou vycestovať. Navštívili spolu s rodičmi náučný chodník v  Zámutove. Trasa viedla cez les k bývalej železnici. Cesta späť bola po cyklistickej cestičke. Počas túry pripravili zamestnanci lesnej správy zaujímavé  aktivity. Žiaci hľadali a určovali zvieratá, pomenovali stromy a rastliny. Sprievodca žiakom vysvetlil na jednotlivých stanovištiach funkciu lesa, pomenoval rôzne druhy stromov, zaujímavo rozprával o opálových baniach a železnici, ktorá spájala Prešov a dedinu Vechec cez Slanské vrchy.

Žiaci 3.,4. a 8. ročníka sa počas dňa zúčastnili veľmi zaujímavej vedomostnej súťaže pod názvom Príroda vranovského regiónu. V nej potvrdili, že poznajú chránené druhy rastlín a živočíchov žijúcich v našom regióne, rovnako aj jeho chránené územia. Spestrením súťaže štvrtákov a ôsmakov boli aj piesňové hádanky, ktoré dodali na prvý pohľad vážnemu podujatiu punc aj zábavy aj poučenia.
Cieľom dnešných aktivít bolo medzi žiakmi šíriť a podporiť  myšlienku "Žiť znamená obdivovať prírodu". Podľa spokojného výrazu našich žiakov veríme, že sa nám to podarilo.

 • zamutov_01
 • zamutov_02
 • zamutov_03
 • zamutov_04
 • zamutov_05
 • zamutov_06
 • zamutov_07
 • zamutov_08
 • zamutov_09
 • zamutov_10
 • zamutov_11
 • zamutov_12
 • zamutov_13
 • zamutov_14
 • zamutov_15
 • zamutov_16
 • zamutov_17
 • zamutov_18
 • zamutov_19
 • zamutov_20
 • zamutov_21
 • zamutov_22
 • zamutov_23
 • zamutov_24
 • zamutov_25
 • zamutov_26
 • zamutov_27
 • zamutov_28
 • zamutov_29
 • zamutov_30
 • zamutov_31

 • str_01
 • str_02
 • str_03
 • str_04
 • str_05
 • str_06
 • str_07
 • str_08
 • str_09
 • str_10
 • str_11
 • str_12
 • str_13
 • str_14
 • str_15
 • str_16
 • str_17

 • poznavame_prirodu_01
 • poznavame_prirodu_02
 • poznavame_prirodu_03
 • poznavame_prirodu_04
 • poznavame_prirodu_05
 • poznavame_prirodu_06
 • poznavame_prirodu_07
 • poznavame_prirodu_08
 • poznavame_prirodu_09
 • poznavame_prirodu_10
 • poznavame_prirodu_11
 • poznavame_prirodu_12
 • poznavame_prirodu_13
 • poznavame_prirodu_14
 • poznavame_prirodu_15
 • poznavame_prirodu_16
 • poznavame_prirodu_17
 • poznavame_prirodu_18
 • poznavame_prirodu_19
 • poznavame_prirodu_20
 • poznavame_prirodu_21
 • poznavame_prirodu_22
 • poznavame_prirodu_23
 • poznavame_prirodu_24
 • poznavame_prirodu_25
 • poznavame_prirodu_26
 • poznavame_prirodu_27
 • poznavame_prirodu_28
 • poznavame_prirodu_29
 • poznavame_prirodu_30
 • poznavame_prirodu_31
 • poznavame_prirodu_32
 • poznavame_prirodu_33
 • poznavame_prirodu_34
 • poznavame_prirodu_35
 • poznavame_prirodu_36
 • poznavame_prirodu_37
 • poznavame_prirodu_38
 • poznavame_prirodu_39
 • poznavame_prirodu_40
 • poznavame_prirodu_41
 • poznavame_prirodu_42
 • poznavame_prirodu_43
 • poznavame_prirodu_44
 • poznavame_prirodu_45
 • poznavame_prirodu_46
 • poznavame_prirodu_47
 • poznavame_prirodu_48
 • poznavame_prirodu_49
 • poznavame_prirodu_50
 • poznavame_prirodu_51
 • poznavame_prirodu_52
 • poznavame_prirodu_53
 • poznavame_prirodu_54
 • poznavame_prirodu_55
 • poznavame_prirodu_56
 • poznavame_prirodu_57
 • poznavame_prirodu_58
 • poznavame_prirodu_59
 • poznavame_prirodu_60
 • poznavame_prirodu_61
 • poznavame_prirodu_62
 • poznavame_prirodu_63
 • poznavame_prirodu_64

Hudba je dar

V rámci Týždňa otvorenej školy sme vo štvrtok  v areáli školy zorganizovali podujatia zamerané na rozvoj hudobného cítenia našich žiakov. Najskôr sa žiaci, ich učitelia a rodičia zúčastnili výchovného koncertu v podaní Martina Krausa a jeho hostí. Žiaci mali možnosť počas ich vystúpenia oboznámiť sa s viacerými druhmi hudobných nástrojov, vyskúšali si na nich sprevádzať speváka, zaspievali si, vypočuli si piesne z rôznych kútov sveta. Spestrením koncertu boli aj tanečné kreácie nielen mladých tanečníc, ale aj našich žiakov a učiteľov. Počas koncertu sme tak hudbu nielen počúvali, ale aj spoločne precítili a potvrdil sa tak známy výrok, že "hudba ľudí spája".

V druhej časti dnešného dopoludnia prebehlo školské kolo súťaže "Hlas školy". Možnosť prihlásiť sa do súťaže a zaspievať modernú pieseň pred svojimi spolužiakmi využilo 13 odvážnych žiakov.  Každý žiak  školy mal možnosť po skončení prehliadky odovzdať svoj hlas jednému z prihlásených súťažiacich. Na základe sčítania hlasov sa jednoznačným hlasom školy stala žiačka VII. B triedy – Linda Vinklerová, ktorá zvíťazila pred Oliverom Červinkom zo IV. D triedy a Hanou Kocákovou z V. D triedy. Blahoželáme!

Bohatú náplň dňa ukončili deti z DFS Cifroško svojim vystúpením pred plnou telocvičňou rodičov, starých rodičov. Ukázali, čo sa v priebehu roka naučili a takto dokázali, že hudba v spojení s tancom a spevom je naozaj darom.

 • hudba_je_dar_01
 • hudba_je_dar_02
 • hudba_je_dar_03
 • hudba_je_dar_04
 • hudba_je_dar_05
 • hudba_je_dar_06
 • hudba_je_dar_07
 • hudba_je_dar_08
 • hudba_je_dar_09
 • hudba_je_dar_10
 • hudba_je_dar_11
 • hudba_je_dar_12
 • hudba_je_dar_13
 • hudba_je_dar_14
 • hudba_je_dar_15
 • hudba_je_dar_16
 • hudba_je_dar_17
 • hudba_je_dar_18
 • hudba_je_dar_19
 • hudba_je_dar_20
 • hudba_je_dar_21
 • hudba_je_dar_22
 • hudba_je_dar_23
 • hudba_je_dar_24
 • hudba_je_dar_25
 • hudba_je_dar_26
 • hudba_je_dar_27
 • hudba_je_dar_28
 • hudba_je_dar_29
 • hudba_je_dar_30
 • hudba_je_dar_31
 • hudba_je_dar_32
 • hudba_je_dar_33
 • hudba_je_dar_34
 • hudba_je_dar_35
 • hudba_je_dar_36

Umenie nás spája

Piatok 23.5.2013 priniesol záverečnú aktivitu pod názvom Umenie nás spája. Jej náplňou bola beseda s výtvarníkom Mgr. Petrom Križovenským.

Peter Križovenský je stredoškolský pedagóg a do svojej výstavnej kolekcie zaraďuje aj práce svojich študentov, ktorí ešte len hľadajú cesty a chodníčky pre výtvarné potulky. Takto sa predstavil aj v našej škole. Spolu s ním sme privítali jeho dvoch žiakov a tak sa žiakom školy naskytla zaujímavá konfrontácia diel pedagóga a prác jeho študentov.

Zaujímavosťou dňa boli aj tvorivé dielne, kde pod dohľadom hosťa žiaci tvorili svoje „diela“, ktoré nakoniec vyhodnotil. Žiaci I. stupňa ilustrovali rôznymi technikami rozprávkové knihy zo školskej knižnice, ktoré si pred akciou spoločne prečítali. Žiaci druhého stupňa v tvorivých dielňach okrem maľovania a kreslenia vytvárali a vystavovali svoje diela z hliny, drôtikov a papiera. Výsledkom boli krásne práce, ktoré budú zdobiť priestory školy a budú príkladom pre ďalších nádejných umelcov. Pán Križovenský ocenil ich snahu a vyslovil želanie, že sa s nimi rád stretne na niektorej z ich vlastných výstav.

 • umenie_spaja_01
 • umenie_spaja_02
 • umenie_spaja_03
 • umenie_spaja_04
 • umenie_spaja_05
 • umenie_spaja_06
 • umenie_spaja_07
 • umenie_spaja_08
 • umenie_spaja_09
 • umenie_spaja_10
 • umenie_spaja_11
 • umenie_spaja_12
 • umenie_spaja_13
 • umenie_spaja_14
 • umenie_spaja_15
 • umenie_spaja_16
 • umenie_spaja_17
 • umenie_spaja_18
 • umenie_spaja_19
 • umenie_spaja_20
 • umenie_spaja_21
 • umenie_spaja_22
 • umenie_spaja_23
 • umenie_spaja_24
 • umenie_spaja_25
 • umenie_spaja_26
 • umenie_spaja_27
 • umenie_spaja_28
 • umenie_spaja_29
 • umenie_spaja_30
 • umenie_spaja_31
 • umenie_spaja_32
 • umenie_spaja_33
 • umenie_spaja_34
 • umenie_spaja_35
 • umenie_spaja_36
 • umenie_spaja_37
 • umenie_spaja_38
 • umenie_spaja_39

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI