okt
03

Čítačka s písačkou

citacka s pisackouUmenie nám otvára cestu do rôznych častí ľudského života, odhaľuje krásu, inšpiruje, motivuje, potešuje srdce i ducha. Precítiť krásu slova a vnímať silu umeleckej výpovede dokáže len ten, kto vie načúvať sám sebe, iným a nie je mu cudzie tráviť svoj voľný čas v spoločnosti literatúry. O tom, že takýchto vnímavých a šikovných tvorivých žiakov máme, svedčia výrazné úspechy v regionálnej súťaži o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu Čítačka s písačkou VI.


V piatok, 3. októbra, sme zavítali do tunajšej Hornozemplínskej knižnice, aby sme si z rúk poroty prevzali ceny. 

V úvode sa nám predviedli žiaci z Umeleckej základnej školy so svojou hrou na husliach a flaute.  Po krátkej hudobnej časti nasledovalo samotné hodnotenie a udeľovanie cien víťazom. Naša škola si prevzala päť krásnych úspechov.

Vo výtvarnej časti získala tretie miesto so svojou prácou O motýľovi, ktorý nechcel spávať na lúke žiačka III. A triedy, Nina Mrusková,  pod vedením Mgr. Heleny Borošovej. Výtvarné práce hodnotil ilustrátor Miroslav Regitko.

Literárne práce vyhodnotila porota v zložení: predsedníčkou bola spisovateľka, vysokoškolská pedagogička, PhDr. Alžbeta Verešpejová, PhD., ďalšími členmi PhDr. Valéria Juríčková, PhD., ktorá vedie tvorivé dielne písania, a Mgr. Júlia Melková.

Krásne prvé miesto v druhej kategórii získal žiak V.A triedy Šimon Krišta. Jeho prácu Kúpeľňový rozhovor sme si mohli vypočuť z úst samotného autora. Žiaka pripravovala Mgr. Viera Kobielská.

V tretej kategórii k nám poputovali dve ceny. Na treťom mieste sa umiestnil žiak Tibor Sopko s prácou Panvica Alica.

Prvú cenu si prevzal žiak Dárius Krišta, ktorý nám odhalil problém šikanovania vo svojom hrdinskom texte Hrdina z Hokaidó.  Obaja žiaci navštevujú triedu VIII. A a pripravovala ich Mgr. Andrea Vasiľová.

Práca žiačky IX. B triedy, Martiny Krištanovej, Veverička, pán Uhorka a ... pod vedením Mgr. Daniely Babiakovej získala v štvrtej kategórii pekné druhé miesto.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspešné pokračovania.

 

  • citacka_s_pisackou (1)
  • citacka_s_pisackou (2)
  • citacka_s_pisackou (3)
  • citacka_s_pisackou (4)
  • citacka_s_pisackou (5)
  • citacka_s_pisackou

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI