feb
24

Pretestovanie zákonných zástupcov 1. stupňa - základné informácie

Vážení rodičia!

Na základe schváleného COVID AUTOMATU, platného od 8. februára 2021 a z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou (bordová farba - III. stupeň varovania), sa všetci pracujúci obyvatelia a aspoň jeden rodič detí, navštevujúcich materské školy, I. stupeň základných škôl, musia otestovať raz za 7 dní antigénovým testom. Z tohto dôvodu najbližšiu sobotu opätovne zriadime mobilné odberové miesto v telocvični ZŠ Sídlisko II.

V súvislosti s pokračovaním prezenčnej výučby na 1. stupni základných škôl a na základe manuálu a usmernenia Ministerstva školstva s názvom "Návrat do škôl 2021" sa pretestovanie jedného zákonného zástupcu uskutoční:

27.2.2021 (sobota)
v dvoch časových intervaloch
od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h
na mobilnom odberovom mieste zriadenom v telocvični ZŠ.

ORGANIZÁCIA TESTOVANIA:

  • príchod na testovacie miesto (telocvičňa ZŠ) bude zozadu - na vstup do areálu školy využite prosím bránu vpravo pri školskej jedálni,
  • pri administrácii je nutné sa preukázať občianskym preukazom,
  • vzhľadom k sprísneným bezpečnostným opatreniam žiadame zákonných zástupcov o dodržiavanie všetkých opatrení, vrátane povinnosti nosiť rúško, dezinfikovať ruky pred vypisovaním resp. pred kontrolou dokumentov a dodržiavať predpísaný 2-metrový odstup.
  • odchod po testovaní - bránou smerom na Staničnú ulicu.
  • Rezervácia termínuAby sme predišli masívnemu sa zhromažďovaniu rodičov v jeden čas na jednom mieste, je nutné sa na pretestovanie objednať vyplnením jednoduchého rezervačného formulára https://lnk.sk/kem8.

V prípade účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je povinnosťou rodiča preukázať sa:
- negatívnym výsledkom antigénového testu jedného z rodičov alebo PCR testu jedného z rodičov (nie starší ako 7 dní) z akéhokoľvek odberného miesta,
- v prípade prekonania ochorenia spôsobeného Covid-19 potvrdením o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní,
- podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti [PDF] - (možné podať aj elektronicky cez EduPage aplikáciu).

 Vopred ďakujeme za spoluprácu sa súčinnosť.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI