feb
08

Súťaž anglického jazyka ELEsparks

spse miniTalentovaní a jazykovo zdatní deviataci našej školy sa zapojili do súťaže ELEsparks, ktorú organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove (SPŠE). Poslaním súťaže je popularizovať anglický jazyk, či umožniť žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Trojčlenné družstvo Mates pod vedením Mgr. Z. Mičejovej tvorili Anna Rozkošová (9.A), Alžbeta Molčanová (9.C) a Jakub Mehaj (9.C). Naši žiaci dokázali nielen výborné znalosti anglického jazyka, ale najmä dnes tak oceňovanú schopnosť – pracovať v tíme. Z 28 zaregistrovaných tímov sú po 2 online kolách na výbornom 2. mieste.

Do školského kola postupuje 8 tímov s najvyšším počtom bodov za obe domáce kolá. Keďže súčasná situácia neumožňuje organizovať záverečné kolo súťaže v budove školy, pripravuje sa pre postupujúcich finálny online test.
Tešíme sa z úspechu našich žiakov a prajeme veľa úspechov v záverečnom kole.
Priebežné výsledky súťaže môžeme sledovať na https://zssutaze.spse-po.sk/competition/elesparks/results.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI