feb
08

Dôležitý oznam - aktualizované k 8.2.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou
sa prezenčná výučba žiakov 1. stupňa od 9.2.2021 neobnovuje.

Žiaci naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

O ďalšom postupe a termíne nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a edupage.

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou je prezenčná výučba žiakov 1. stupňa od 8.2.2021 zrušená. Žiaci naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Obnovenie prezenčnej výučby závisí od usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou, ktoré bude vydané v pondelok 8.2.2021.

O termíne nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a edupage.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI