feb
12

Fašiangové učenie a fašiangy v ŠKD

fasiangy miniObdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi jarným a zimným obdobím. Sú symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Touto pesničkou otvorili piatkové ráno prváci, keď prišli do triedy.
Oblečení a prestrojení v rôznych maskách začali svoje „Fašiangové učenie“ trochu inak. Čítali, písali, počítali a riešili rôzne zábavné a zaujímavé úlohy. Vyrobili si aj „veselé valentínky“ pre tých, ktorých majú radi. Niektorí si ich zobrali domov, iní zaniesli svojim kamarátom či súrodencom do iných tried. Bolo to dopoludnie plné radosti, tanca, smiechu, zábavných hier a súťaží.

Fašiangová nálada neopustila deti ani popoludní. V ŠKD strávili príjemné popoludnie, ktoré sa tiež nieslo v duchu fašiangov. Spolu s p. vychovávateľkami deti hovorili o zvykoch a tradíciách, ktoré prináša toto obdobie, svoju šikovnosť preukázali v rôznych zábavných hrách a súťažiach. Najväčšiu radosť však mali z karnevalu. Nazvali sme si ho „Mini karneval“, keďže sa uskutočnil samostatne v každom oddelení. Na originalitu masiek a dobrú náladu to však nemalo žiaden vplyv. Smiech, radosť a veselá nálada sa celý piatkový deň rozliehali chodbami našej školy.

 • Fašiangy (1)
 • Fašiangy (10)
 • Fašiangy (11)
 • Fašiangy (12)
 • Fašiangy (13)
 • Fašiangy (14)
 • Fašiangy (15)
 • Fašiangy (16)
 • Fašiangy (17)
 • Fašiangy (18)
 • Fašiangy (2)
 • Fašiangy (20)
 • Fašiangy (21)
 • Fašiangy (22)
 • Fašiangy (23)
 • Fašiangy (24)
 • Fašiangy (25)
 • Fašiangy (26)
 • Fašiangy (27)
 • Fašiangy (28)
 • Fašiangy (29)
 • Fašiangy (3)
 • Fašiangy (4)
 • Fašiangy (5)
 • Fašiangy (6)
 • Fašiangy (7)
 • Fašiangy (8)
 • Fašiangy (9)

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI