feb
17

Minikarneval

masky mini"Keď neprší, aspoň kvapká!" Toto ľudové zrnko múdrosti sa v dnešnej dobe veľmi hodí na jednu fašiangovú tradíciu – karneval. 
Žiaci nemohli mať "veľký" spoločný karneval, preto si tretiaci 17.2.2021 urobili malý triedny karneval. Každá tretiacka trieda si pripravila vlastný karnevalový program. Najprv si vlastnoručne vyrobili masky, nasadili si ich na tváre a takto maskovaní sa zabávali. Recitovali básničky, vymýšľali príbehy, napodobňovali pohyby zvierat či hádali hádanky. Aj takýto karneval deti potešil a mali z neho radosť.

  • IMG_20210217_105927
  • IMG_20210217_113701
  • IMG_20210217_113709
  • IMG_20210217_113750

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI