feb
21

Bronz v krajskom kole technickej olympiády

technika miniZačiatkom februára sa konalo krajské kolo Technickej olympiády. Vzhľadom k aktuálne platným protipandemickým opatreniam pristúpili organizátori súťaže k online forme. Krajských kôl sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v okresnom kole kategórie A (ako súťaže dvojíc), aj kategórie B (ako súťaže jednotlivcov), umiestnili na 1.mieste.
Technická olympiáda prebiehala formou testu, ktorý pozostával z teoretickej a z praktickej časti. Okres Vranov nad Topľou reprezentovali v kategórii A (tímy) žiaci našej školy.
Jakub Kmec z IX.B a Matej Dutkovič z VIII.A. Chlapci si počínali veľmi dobre a obsadili krásne 3. miesto. Poďakovanie patrí tak žiakom, ako aj pánom učiteľom PaedDr. Marekovi Hermanovskému a PaedDr. Róbertovi Ďuranovi, ktorí ich na súťaž pripravovali. K úspechu im blahoželáme, a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu okresu, mesta i našej školy.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI