feb
26

Dejepisná olympiáda

dejol mini„Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, hodnejšia duša poskytne ti rady a povedie ťa po blaženej ríši.“

„Božská komédia“ Dante Alighieri

Už 13 rokov organizuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa dejepisnú olympiádu. V tomto školskom roku bol hlavnou témou olympiády Stredovek, ktorý patrí medzi najdlhšie a zároveň najkontroverznejšie obdobia ľudských dejín. Zatiaľ čo jedni v ňom vidia obdobie úpadku, biedy a zaostalosti, iní v ňom hľadajú inšpiráciu ako v čase čistých ideálov, úprimnej viery či hrdinských skutkov a cti. Pravda, ako to už býva, je niekde uprostred.

Hlavným poslaním olympiády je popularizácia histórie medzi žiakmi i vzbudenie záujmu o dejiny medzi mladými ľuďmi. Olympiáda sa konala pod odborným garantom súťaže Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia prebiehala olympiáda online formou. V okresnom kole boli úspešní aj žiaci našej školy.
Žiačka 7. ročníka Kristína Korekáčová obsadila 3. miesto. Martina Kaščáková (8. ročník) skončila na 2. mieste s postupom do krajského kola. Vivien Dindáková (8. ročník) obsadila 4. miesto. Deviatak Samuel Sisák obsadil 5. miesto a Zoja Durkajová (9. ročník) skončila na 9. mieste.
Všetkým našim reprezentantom srdečne blahoželáme a Martinke prajeme v krajskom kole veľa šťastia a úspechov. Žiakov pri príprave usmerňovala PaedDr. Anna Opaľuchová.

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI