feb
25

Geografická olympiáda

goDňa 5. februára 2021sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády, ktoré prebiehalo tohto roku online formou.
Pri vypracovaní úloh teoretickej časti využili svoje vedomosti z geografie, pri úlohách v praktickej časti museli preukázať zručnosti pri práci s atlasom a mapou. Úspešnými riešiteľmi boli všetci, ktorí sa do geografickej olympiády zapojili. V jednotlivých kategóriách našu školu reprezentovali:
v kategórii G (5.ročník): Katarína Zajícová (5.C), Lucia Mišková (5.C) a Dominika Smoľáková (5.C); v kategórii F (6. – 7.ročník): Laura Šuličová (7.B) a Stela Saladiaková (7.B); v kategórii E (8. – 9.ročník): Mária Mihalčinová (9.A), Michal Ihnát (9.C) a Zuzana Mičejová (8.B).

Najlepšie sa darilo Kataríne Zajícovej, ktorá skončila vo svojej kategórii na 1. mieste a Lucii Miškovej, ktorá skončila v tej istej kategórii na 3.mieste. Žiačky pripravovala Mgr. Andrea Sabolová. Na 2.mieste sa vo svojej kategórii umiestnila Mária Mihalčinová, ktorej držíme prsty v krajskom kole. Žiačku pripravovala Mgr. Anna Treľová.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa nielen geografických úspechov.

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI