jún
10

Lesná pedagogika na DVOJKE

lesysr miniLesná pedagogika, ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.
Lesní pedagógovia pomocou aktivizujúcich metód a formou zážitkového učenia vysvetlili žiakom 3.ročníka našej Dvojky funkciu lesa a jeho význam pre človeka, oboznámili ich so životom lesného hmyzu i vtáctva a pripomenuli, prečo je tak dôležité les chrániť. Tento rok sa k nám pridali aj žiaci Spojenej školy Budovateľská a nie, len ako pozorovatelia, ale aj ako účastníci niektorých aktivít, čomu sa veľmi tešíme. Všetci si z tohto dňa odniesli pekný zážitok a malý darček. Ďakujeme štátnemu podniku LESY SR.

 • IMG_20230605_100912
 • IMG_20230605_100931
 • IMG_20230605_101216
 • IMG_20230605_101331
 • IMG_20230605_101655
 • IMG_20230605_102647
 • IMG_20230605_104150
 • LS1
 • LS2
 • LS3
 • LS4

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI