sep
01

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke

zapis miniMilí rodičia, dovoľte nám srdečne Vás a Vaše ratolesti pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8.00 h v areáli školy – na dopravnom ihrisku (vstup bočnou zelenou bránou od autobusovej stanice). Tento deň bude významný aj pre Maximiliána HRABČÁKA z Vranova nad Topľou, ktorému odovzdáme výťažok finančnej zbierky určenej na zabezpečenie jeho rehabilitácií, ktorý sme vyzbierali minulý školský rok.
INFO
Po slávnostnom programe odídu všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried. Žiaci prvého ročníka pôjdu s rodičom v sprievode triednej učiteľky do zadelených tried, kde dostanú bližšie informácie pre úspešný štart svojich malých školákov. V prípade nepriaznivého počasia odchádzajú žiaci priamo do tried.
Prvý deň v škole žiaci (2. – 9. ročník) dostanú od triednych učiteľov základné informácie o organizácii najbližších dní a v škole zotrvajú max. do 9.30 h.
Milí rodičia, nezabudnite svojim deťom ráno pred odchodom z domu pribaliť dobrú náladu a chuť do učenia, nech ich sprevádza celý školský rok.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI