sep
14

O knihách v knižnici

kniha miniHodiny literatúry nemusíme tráviť iba v škole v lavici. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. To by určite dosvedčili aj naši piataci, ktorí sa v dňoch 11. – 13. septembra zúčastnili hodiny bibliograficko-informačnej výchovy. Tety knihovníčky deťom poukazovali priestory knižnice, od detského oddelenia cez oddelenie pre dospelých, až po oddelenie novín a časopisov. Žiaci sa dozvedeli niečo o výpožičnom poriadku, o spôsobe rozdelenia a uloženia kníh, o medzinárodnom desatinnom triedení a ešte mnoho dôležitých informácií.

Hravou a zábavnou formou sa deti preniesli v čase od prvých kamenných tabuliek, papyrusov, pergamenov až po súčasnú podobu knihy. Spoločne si prešli procesom spracovania dreva, výroby papiera, kníhtlače, vydania knihy až po jej zakúpenie v kníhkupectve. Podstatné bolo, že si piataci celú hodinu užili, veľa sa nasmiali a ešte sa aj čosi nové dozvedeli.

  • piataci 2
  • piataci
  • piataci10
  • piataci12
  • piataci5
  • piataci7
  • piataci8
  • piataci9

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI