Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Október – Mesiac úcty k starším Administrátor 232
Rozprávková krajina eko-dňa deviatakov Administrátor 275
Šarkaniáda Administrátor 252
MIMORIADNE VZÁCNA NÁVŠTEVA NA DVOJKE Administrátor 497
Vedecký kuriér priniesol Oceán v skúmavke Administrátor 234
Tretiaci v Babadle Administrátor 218
Stretnutie s Čarodejníkom z krajiny Oz Administrátor 274
Mesiac úcty k starším Administrátor 228
Liečivé rastliny Administrátor 217
Deň stromov Administrátor 216
Deviataci na opere Administrátor 296
ATTOMAT Administrátor 254
Attoved Administrátor 260
Svetový deň ochrany zvierat Administrátor 226
58. ročník Literárny Kežmarok - ocenenie Administrátor 223
EKO deň TATRY Administrátor 271
Šiestaci v archíve Administrátor 254
Zemplínske remeslo má zlaté dno Administrátor 239
Týždeň zdravia je tu zas, raduje sa každý z nás! Administrátor 285
Návšteva výstavky plodov jesene Administrátor 227
Svetový deň mlieka v školách Administrátor 263
Svetový deň SRDCA Administrátor 227
Eko-deň na Kapušianskom hrade Administrátor 267
Európsky týždeň športu Administrátor 232
Daruj pocit tepla... Administrátor 276
DEŇ EURA Administrátor 217
Privítajme prvákov Administrátor 258

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI