Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Október – Mesiac úcty k starším Administrátor 169
Rozprávková krajina eko-dňa deviatakov Administrátor 213
Šarkaniáda Administrátor 177
MIMORIADNE VZÁCNA NÁVŠTEVA NA DVOJKE Administrátor 433
Vedecký kuriér priniesol Oceán v skúmavke Administrátor 178
Tretiaci v Babadle Administrátor 152
Stretnutie s Čarodejníkom z krajiny Oz Administrátor 210
Mesiac úcty k starším Administrátor 165
Liečivé rastliny Administrátor 145
Deň stromov Administrátor 153
Deviataci na opere Administrátor 229
ATTOMAT Administrátor 193
Attoved Administrátor 201
Svetový deň ochrany zvierat Administrátor 164
58. ročník Literárny Kežmarok - ocenenie Administrátor 161
EKO deň TATRY Administrátor 206
Šiestaci v archíve Administrátor 182
Zemplínske remeslo má zlaté dno Administrátor 179
Týždeň zdravia je tu zas, raduje sa každý z nás! Administrátor 209
Návšteva výstavky plodov jesene Administrátor 174
Svetový deň mlieka v školách Administrátor 198
Svetový deň SRDCA Administrátor 174
Eko-deň na Kapušianskom hrade Administrátor 197
Európsky týždeň športu Administrátor 174
Daruj pocit tepla... Administrátor 225
DEŇ EURA Administrátor 163
Privítajme prvákov Administrátor 203

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI