nov
20

Olympiáda zo SJL - okresné kolo

sjl miniDňa 15.11. 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 16.ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C pre 8. - 9. roč. ZŠ. Z každej základnej školy môže byť postupujúcim iba jeden súťažiaci. Olympiáda pozostávala z 3 častí - test, transformácia textu a rečnícky prejav. Úspešným riešiteľom sa mohol stať žiak, ktorý získal najmenej 40 bodov. Z nášho okresu sa úspešnými stali 3 žiaci, z toho Noemi Mitriková obsadila krásne prvé miesto a bude našu Dvojku reprezentovať v krajskom kole. Noemi srdečne blahoželáme a budeme jej veľmi držať palce.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI