nov
25

Majstri techniky

Silvia-MandulakovaV tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Majstri techniky programu Erazmus+ pod záštitou neziskovej organizácie SEA. Tento medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania vo vyučovacom predmete technika. Cieľom projektu je vyškoliť minimálne 10 učiteľov techniky na ZŠ na Slovensku a v Slovinsku, pod vedením lektorov z Chorvátska. Počas trvania projektu sa učitelia naučia vytvárať zadania pre prácu žiakov ZŠ na malých obrábacích strojoch a to pre všetky skupiny žiakov – chlapcov, dievčatá, znevýhodnených žiakov,... Priekopníkom výroby týchto nástrojov je firma Unimat so sídlom v Rakúsku.
V dňoch 15. – 16. novembra sa v Modre uskutočnilo úvodné stretnutie členov zapojených do tohto projektu. Našu školu spomedzi kolegov zo Slovenska a Slovinska v tomto projekte zastupuje PaedDr. Marek Hermanovský. Výber našej školy ako pilotnej školy do projektu sa uskutočnil na základe nákupu, používania a pracovania s materiálom a týchto pokročilých technológií na technicko-experimentálnom krúžku realizovanom v našej škole. 

Poďakovanie opäť patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorú riadi šikovná a charizmatická absolútna Slovenka roka 2023, PaedDr. Silvia Manduľáková PhD., ktorá bola stále je poskytovateľom finančnej podpory na nákup týchto strojov. Dvojka sa tak stala lídrom vo vzdelávaní v predmete technika spomedzi základných škôl.

  • IMG_20231116_092038
  • IMG_20231116_104959
  • IMG_20231116_110004

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI