Výberové konanie

máj
03

Šikovné výtvarníčky z béčky

farebny tyzden miniInšpirácie a podnety sú nevyhnutné pri umeleckej tvorbe a o to väčší zážitok máme z diela, ktoré nesie v sebe aktuálny odkaz súvisiaci trebárs s ekológiou. O jeden zážitok sa postaralo mesto Vranov nad Topľou 26. apríla, kedy v sprievodnom EKO-programe pred budovou AOC boli slávnostne odovzdané ceny za najlepšie výtvarné práce žiakov z každej vranovskej základnej a materskej školy pri príležitosti vyvrcholenia osláv Dňa Zeme. Inšpiráciou tvorby žiakov bola nutnosť ochrany životného prostredia, no zároveň verejná výstava žiackych eko-prác na námestí upriamovala pozornosť okoloidúcich na danú problematiku.
Za Dvojku si z rúk primátora, vedúcej oddelenia školstva a vedúcej oddelenia ŽP prevzala odmenu Ema Gdovcová z IX. B. Udelená bola aj Cena primátora, ktorú získala v kategórii základné školy Vanda Klimešová z IX. B. Dievčatám k úspechu srdečne blahoželáme a za účasť ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorých práce mala možnosť verejnosť vzhliadnuť v priestoroch pred AOC.

Keďže budúcnosť planéty leží v rukách predovšetkým našich detí, je veľmi dôležité, ako aj my, pedagógovia, prispievame k riešeniu správneho postoja mladej generácie vo vzťahu k prírode.

  • 20240426_094523
  • 20240426_094935
  • 20240426_095040
  • 20240426_095154

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI