Výberové konanie

máj
13

Chránime prírodu – Ekodeň v 5. ročníku

les miniVeľká rozmanitosť Slanských vrchov poskytuje životný priestor viacerým vzácnym živočíchom a rastlinám. Cieľom ekodňa bolo obohatiť vyučovací proces o zaujímavé informácie z oblasti ochrany prírody a jej jednotlivých zložiek a tým prispieť k pozitívnemu vnímaniu svojho okolia. To sa nám podarilo aj vďaka Regionálnemu centru ochrany prírody v Prešove, kedy nás náučným chodníkom Tajch v Pavlovciach sprevádzala pani Ing. Marta Hrešová a so svojimi spolupracovníkmi a lesníkmi nám ukázali neopísateľné čaro prírody.

  • 1.
  • 1000017027
  • 1000017040
  • 1000017050
  • 1000017054
  • 2.
  • 22481a66-d82b-4661-944a-a7c74f20b35b
  • 3.
  • 473076a3-e8dd-48fe-971d-93e426c37881
  • ba050f59-e2bb-442c-8942-994000828ccd

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI