sep
07

Tri, dva, jeden... začíname!

zsr miniV pondelok 5. septembra 2022 ráno sa na školskom dvore našej Dvojky rozliehala štátna hymna SR, aby viac ako 800 žiakov so svojimi pedagógmi slávnostne odštartovali nový školský rok 2022/2023.
Po zaujímavom programe plnom spevu, básní a tanca pán riaditeľ Mgr. P. Kocák pozdravil a privítal všetkých zamestnancov, žiakov i rodičov. Oboznámil prítomných o úspešne ukončených rekonštrukčných prácach priestorov školy, z ktorých sa všetci žiaci veľmi tešia.
Dvojka veľmi silne pestuje u žiakov aj empatiu a dobrosrdečnosť. S myšlienkou pomôcť začala minulý školský rok, kedy nerezovým Srdcom pomoci umiestneným pred budovou školy dala možnosť zbierať žiakom aj Vranovčanom plastové vrchnáky a spolu s ostatnými darcami (učitelia, rodičia, firmy, jednotlivci, Vranovské vydry a ďalší) tak mohli prispieť sumou 1400€ na špeciálny parabicykel Ľubkovi z Tovarného. Podarilo sa! Presne o rok sa táto myšlienka naplnila a Ľubkovi a jeho novému parabicyklu tlieskali všetci prítomní.

sep
04

Začiatok školského roka 2022/2023 na "Dvojke"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slávnostné otvorenie školského roka na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 h v areáli školy. Bude spojené s odovzdaním výťažku finančnej zbierky určenej na zakúpenie špeciálne upraveného parabicykla pre Ľubka z Tovarného.
Po slávnostnom programe odchádzajú všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried.
Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 h. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní.

UPOZORNENIE
Každý žiak 2.-9. ročníka musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tento dokument môže zakliknúť zákonný zástupca cez svoje prihlasovacie konto v EduPage.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov vyplnia dokument priamo na mieste, prípadne ho donesú už vyplnený so sebou. Stiahnuť si ho môžu z tohto odkazu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Školský klub detí začne svoju činnosť od 6. septembra 2022.
Školská jedáleň vydáva stravu od 6. septembra 2022.

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelená otvoreným školám → https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

aug
23

Oznam pre rodičov prvákov

zdrava vyziva miniMilí rodičia prvákov, prihlásiť svoje dieťa na stravu môžete v predtermíne od 23. augusta 2022 do 26. augusta 2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii školskej jedálne.
Vyhnete sa čakaniu 5. septembra 2022.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI