zapis banner
okt
27

Ruský film v škole

nopockaj miniV dňoch 25. - 27. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci hodín ruského jazyka zapojili do akcie "Ruský film v škole". Jej organizátorom je Zväz Rusov v Košiciach.
Podstatou tejto akcie bolo, že žiaci si najskôr pozreli ukážku ruskej animovanej rozprávky "Strieborné kopýtko". Následne v skupinách i jednotlivo vypracovávali pripravené testy a odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa danej rozprávky. Niektorí si vybrali určitú pasáž z rozprávky a podujali sa ju znázorniť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Najkrajšie výtvory boli zaslané do súťaže a v najbližších dňoch budú vyhodnotené odbornou porotou.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do akcie aktívne zapojili, a tak ukázali, že ruský jazyk je pre nich stále atraktívny a má im čo ponúknuť.

okt
27

Október - jesenný mesiac úcty k starším

uctakst mini"Láska nepozná starobu a srdce ❤️ nepozná vrásky."
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, zaželali žiaci druhého ročníka zdravie, šťastie, veľa veľa lásky starkým v Gerion senior centre v Zámutove a potešili ich pozdravom i malým darčekom.

okt
25

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniAj v tomto školskom roku sme si štvrtý októbrový pondelok pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva.
Hlavným cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, objavovaniu a poznávaniu nového.
Aj žiaci I. stupňa si tento deň spríjemnili rôznymi zábavnými formami práce s knihou.
Prváci si so záujmom pozreli prezentáciu o spisovateľoch detských kníh a keďže sa ešte len učia čítať, vypočuli si rozprávku od Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko. Bohato ilustrované leporelo dalo žiakom priestor porozprávať tento príbeh pomocou obrázkov.
Žiaci 2. ročníka si svoje čitateľské zručnosti zmerali v čitateľskom maratóne a oboznámili sa s tvorbou Štefana Moravčíka, Jozefa Pavloviča, Kristy Bendovej a Márie Ďuríčkovej.

okt
24

Šarkaniáda

sarkan miniKrásne farby listnatých stromov, meniaci sa šat prírody a priaznivý vietor pozývajú všetky deti púšťať si šarkanov. Toto pozvanie s radosťou prijali deti ŠKD a susednej Spojenej školy, ktoré sa stretli na tradičnej šarkaniáde. Táto slávnosť púšťania šarkanov zaviedla do výšin nielen šarkany, ale aj naše pohľady. Nápadité divadlo na oblohe nad naším školským dvorom predviedla „Lietajúca chobotnica“, ktorú majstrovsky ovládal náš hosť, Ing. M. Maťaš. Bolo to vydarené odpoludnie plné radosti a zábavy. Deti zo Spojenej školy si ako spomienku na spoločnú šarkaniádu odniesli šarkana s cukríkovým chvostom, ktorého vyrobili deti v ŠKD.

okt
23

„Včely a včelár očami detí“

vcela miniPiatok a sobota 22. a 23. október patrili 2.ročníku včelárskeho podujatia Vranovských medových dní, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove. Podujatie zorganizovala okresná ZO SZV v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou a Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou.
Včelárstvo má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a my sme mali to šťastie, že sme sa mohli zúčastniť nielen prezentácie o včelárstve, ale aj vyhodnotenia súťaže „Včely a včelár očami detí“. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 196 detí, z toho ocenených prác bolo 29, ktoré vybrala odborná porota. Tie boli ocenené vecnými cenami a diplomom. Ceny odovzdával primátor mesta, Ing. Ján Ragan, vedúca odboru školstva mestského úradu, RNDr.Valéria Novikmecová a predseda ZO SZV vo Vranove nad Topľou, Jozef Tomčák.

okt
21

Čítačka s písačkou

csp miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ Korálky realizovali aj v tomto roku 13. ročník projektu Čítačka s písačkou.
Dňa 21.10. 2021 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najlepších literárnych a výtvarných talentov.
Do tohtoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo 11 základných škôl. Literárna časť obsahovala 74 prác, ktoré hodnotila pani spisovateľka Alžbeta Verešpejová. 161 výtvarných prác posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko.
V silnej konkurencii sa umiestnili aj šikovní žiaci našej školy.

okt
21

Aktivity lesnej pedagogiky s piatakmi

lesysr1 miniKeď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Ak dieťa objaví nejakú skúsenosť samo, pri vlastnej činnosti a zažije pritom emocionálnu skúsenosť, tým mu uľahčíme pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich. Je to jeden z cieľov lesnej pedagogiky, na ktorý sme sa so žiakmi 5. ročníka zamerali dňa 21.10.2021. Vďaka spolupráci s Lesmi SR si naši žiaci zážitkovým spôsobom pripomenuli to, aký význam má pre život človeka les.

okt
19

„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta

erasmus miniErasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v oblasti školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje profesijné zručnosti a spoluprácu s partnermi v Európe, a rovnako možnosť žiakom zúčastňovať sa zaujímavých medzinárodných projektov. Projekt Erasmus+ je realizovaný prvýkrát na našej škole. Vypracovaný projekt „S angličtinou plynule do sveta” umožní našim pedagógom absolvovať aktivity a odborné vzdelávanie v zahraničí (Malta a Dublin), ktoré podporia získanie osvedčených postupov a inovatívnych prístupov vo výučbe anglického jazyka.
Cieľom projektu je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby anglického jazyka v našej škole, aby sa žiaci prirodzene nebáli používať jazyk aj mimo školy a spontánne vedeli reagovať na rôzne situácie. Veríme, že vzniknuté partnerstvá vyústia do nasledovnej spolupráce, prípadne mobility aj samotných žiakov do zahraničia.

okt
19

Október – Mesiac úcty k starším

uctakst miniMilá babka, milý dedko,
ďakujeme vám za všetko,
za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace vlásky...
V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Pri tejto príležitosti vyrobili deti z ŠKD milé darčeky, ktoré s láskou a úctou darovali svojim starým rodičom ako prejav vďaky za ich obetavosť a starostlivosť.

okt
18

Viem správne používať peniaze?

peniaze miniFinančná gramotnosť je jedna zo základných zručností, ktoré by mal vedieť ovládať každý človek.

Koncept finančnej gramotnosti nie je intuitívny a je nesmierne dôležité vedieť ho podať adekvátnou formou. Obzvlášť pri dynamike, s akou sa svet financií mení je potrebné dohliadať na neustály prísun aktuálnych informácií.
A práve to bol dôvod, prečo sa ZŠ Sídlisko II rozhodla zapojiť do projektu finančnej gramotnosti pod názvom Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a získali sme naňho grant 2000 eur., ktoré sme využili na vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti a na zakúpenie učebných materiálov, ktoré budú slúžiť učiteľom, ale aj ich žiakom.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI