Výberové konanie

okt
18

Viem správne používať peniaze?

peniaze miniFinančná gramotnosť je jedna zo základných zručností, ktoré by mal vedieť ovládať každý človek.

Koncept finančnej gramotnosti nie je intuitívny a je nesmierne dôležité vedieť ho podať adekvátnou formou. Obzvlášť pri dynamike, s akou sa svet financií mení je potrebné dohliadať na neustály prísun aktuálnych informácií.
A práve to bol dôvod, prečo sa ZŠ Sídlisko II rozhodla zapojiť do projektu finančnej gramotnosti pod názvom Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a získali sme naňho grant 2000 eur., ktoré sme využili na vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti a na zakúpenie učebných materiálov, ktoré budú slúžiť učiteľom, ale aj ich žiakom. Kreativita, nápaditosť, tvorivý duch a v neposlednom rade správna idea boli našimi hnacími motormi. Zabezpečili nám úspešnosť projektu, do ktorého realizácie sme sa hneď s chuťou pustili. Koordinátorky projektu Mgr. Michaela Turcovská a Mgr. Mária Romanová zabezpečili nielen potrebnú dokumentáciu, ale sprostredkovali aj školenia a zabezpečili adekvátny edukatívny výučbový materiál. Do projektu sú zapojení všetci učitelia matematiky a občianskej náuky. Zároveň bola na škole vytvorená funkcia finančného koordinátora, ktorým sa stala Mgr. Michaela Turcovská.
Finančný vesmír na Dvojke sa tak rozbehol v plnom prúde!

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI