Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Fenomén žiakov – nové 3D tlačiarne Administrátor 492
RECYKLOVANÝ ROBOT Administrátor 393
Ruský film v škole Administrátor 381
Október - jesenný mesiac úcty k starším Administrátor 469
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 407
Šarkaniáda Administrátor 411
„Včely a včelár očami detí“ Administrátor 410
Čítačka s písačkou Administrátor 404
Aktivity lesnej pedagogiky s piatakmi Administrátor 368
„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta Administrátor 413
Október – Mesiac úcty k starším Administrátor 417
Viem správne používať peniaze? Administrátor 413
Októbrová turistika Administrátor 460
Oznam Administrátor 364
Na ceste si dávaj pozor Administrátor 356
Lekári a príroda Administrátor 432
Medzinárodný deň elektroodpadu Administrátor 344
SadOvo Administrátor 364
Abeceda zdravej výživy Administrátor 329
=== DÔLEŽITÝ OZNAM === Administrátor 453
Biela pastelka - finále Administrátor 367
AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY Administrátor 354
SLÁVIK SLOVENSKA 2021 Administrátor 677

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI