Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Fenomén žiakov – nové 3D tlačiarne Administrátor 454
RECYKLOVANÝ ROBOT Administrátor 360
Ruský film v škole Administrátor 347
Október - jesenný mesiac úcty k starším Administrátor 434
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 372
Šarkaniáda Administrátor 377
„Včely a včelár očami detí“ Administrátor 376
Čítačka s písačkou Administrátor 367
Aktivity lesnej pedagogiky s piatakmi Administrátor 337
„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta Administrátor 377
Október – Mesiac úcty k starším Administrátor 383
Viem správne používať peniaze? Administrátor 379
Októbrová turistika Administrátor 421
Oznam Administrátor 334
Na ceste si dávaj pozor Administrátor 317
Lekári a príroda Administrátor 398
Medzinárodný deň elektroodpadu Administrátor 310
SadOvo Administrátor 334
Abeceda zdravej výživy Administrátor 296
=== DÔLEŽITÝ OZNAM === Administrátor 421
Biela pastelka - finále Administrátor 333
AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY Administrátor 320
SLÁVIK SLOVENSKA 2021 Administrátor 638

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI