okt
07

AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY

les miniČo môžeme naspäť vrátiť do prírody keď postavíme dom?
Ktoré semienko spadne od stromu najďalej?
Čo sa stane so stromami a zvieratami keď nebudú mať vodu?
7.10.2021 na tieto otázky pomohli nájsť odpovede žiakom štvrtého ročníka lesní pedagógovia. Žiaci si mali možnosť zážitkovým spôsobom učenia osvojiť poznatky o drevinách, živočíchoch, pestovaní lesa a zalesňovaní. V praktických aktivitách si doplnili vedomosti o životnom prostredí, o potrebe jeho ochrany a trvalo udržateľnom rozvoji.
Lesným pedagógom veľmi pekne ďakujeme za obohatenie našich znalostí a milé darčeky pre deti.

  • 20211007_111328
  • 20211007_113226
  • IMG_20211007_081747
  • IMG_20211007_083739
  • IMG_20211007_091040
  • IMG_20211007_091344

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI