okt
24

Šarkaniáda

sarkan miniKrásne farby listnatých stromov, meniaci sa šat prírody a priaznivý vietor pozývajú všetky deti púšťať si šarkanov. Toto pozvanie s radosťou prijali deti ŠKD a susednej Spojenej školy, ktoré sa stretli na tradičnej šarkaniáde. Táto slávnosť púšťania šarkanov zaviedla do výšin nielen šarkany, ale aj naše pohľady. Nápadité divadlo na oblohe nad naším školským dvorom predviedla „Lietajúca chobotnica“, ktorú majstrovsky ovládal náš hosť, Ing. M. Maťaš. Bolo to vydarené odpoludnie plné radosti a zábavy. Deti zo Spojenej školy si ako spomienku na spoločnú šarkaniádu odniesli šarkana s cukríkovým chvostom, ktorého vyrobili deti v ŠKD.

 • Š-15
 • Š_1
 • Š_10
 • Š_11
 • Š_12
 • Š_13
 • Š_14
 • Š_16
 • Š_17
 • Š_18
 • Š_19
 • Š_2
 • Š_20
 • Š_21
 • Š_3
 • Š_4
 • Š_5
 • Š_6
 • Š_7
 • Š_8
 • Š_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI