okt
29

Fenomén žiakov – nové 3D tlačiarne

3d minieductech miniŽiaci sa dočkali! Na našu školu konečne dorazili dve úplne nové 3D tlačiarne. Za možnosť ich nákupu vďačíme finančnej podpore od neziskovej spoločnosti Eductech, ktorá sa zameriava na podporu technického vzdelávania. Spoločnosti Eductech v zastúpení pani riaditeľky PaedDr. Silvie Manduľákovej, PhD. sme zvlášť vďační aj za to, že nás takto podporila nie prvýkrát. Vďaka takýmto spoločnostiam a dobrým ľuďom majú žiaci jedinečnú možnosť nielen teoretického, ale aj praktického vzdelávania v oblasti spracovania materiálov, technickej grafiky ako aj robotiky.
Tieto 3D tlačiarne bude potrebné pred použitím zostaviť, oživiť, nakalibrovať a až tak s nimi budú môcť žiaci pracovať. Možnosť vytvoriť si a hmotne chytiť krásne dielo je pre žiakov nádhernou výzvou, na ktorú sa všetci veľmi tešia. Práce na 3D tlačiarňach realizujú žiaci v rámci počítačovo-experimentálneho krúžku vedeného p. učiteľom PaedDr. Marekom Hermanovským.

  • 3dt01
  • 3dt02

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI