jún
19

UPOZORNENIE ŠKD

infoNa základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza  do 10.dňa príslušného mesiaca.

Upozorňujeme, že platby za ŠKD,  za mesiace január - jún 2023 je potrebné uhradiť

najneskôr do 23.06.2023


na účet ZŠ – SK06 0200 0000 0016 3693 2457


Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!