aug
31

Oznam školskej jedálne!

sj miniMilí rodičia stravujúcich detí,
Do 10. septembra 2023, musí mať každé dieťa zaplatený depozit na stravu vo výške 30€.
Číslo účtu zostáva rovnaké: SK61 0200 0000 0016 3823 1558
Variabilný symbol: ostáva z minulého roka
Dieťa má nárok na dotovanú stravu len v prípade, ak je v škole. Rodič/Zákonný zástupca je povinný dieťa z obeda vyhlásiť v prípade, že sa vyučovania nezúčastní. Ak svoje dieťa v čas nevyhlási (najneskôr do 8h ráno), taký obed mu bude vyúčtovaný v plnej výške podľa kategórie dieťaťa z depozitu. V prípade minutia depozitu je zákonný zástupca povinný opäť depozit uhradiť.

Bližšie informácie o stravovaní a platbách nájdete na stránke školy www.zsdvojka.sk – stravovanie.