sep
04

Začiatok školského roka 2022/2023 na "Dvojke"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slávnostné otvorenie školského roka na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 h v areáli školy. Bude spojené s odovzdaním výťažku finančnej zbierky určenej na zakúpenie špeciálne upraveného parabicykla pre Ľubka z Tovarného.
Po slávnostnom programe odchádzajú všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried.
Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 h. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní.

UPOZORNENIE
Každý žiak 2.-9. ročníka musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tento dokument môže zakliknúť zákonný zástupca cez svoje prihlasovacie konto v EduPage.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov vyplnia dokument priamo na mieste, prípadne ho donesú už vyplnený so sebou. Stiahnuť si ho môžu z tohto odkazu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Školský klub detí začne svoju činnosť od 6. septembra 2022.
Školská jedáleň vydáva stravu od 6. septembra 2022.

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelená otvoreným školám → https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.