sep
30

Európsky deň jazykov

jazyky mini26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní a podobne. Tohto roku je to už 21-krát a upozorňuje nás na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo európskych národov.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Preto sme sa na našej škole rozhodli venovať európskym jazykom posledný septembrový týždeň. Témou tohtoročného Európskeho dňa jazykov je priateľstvo. Priateľstvo je v dnešnej dobe veľmi cenné. Hodiny cudzích jazykov sme spestrili kreatívnymi činnosťami so zameraním na rôzne európske jazyky. Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka bola pripravená prezentácia Londýna. Pripravili si ju naši deviataci, ktorí sa minulý školský rok zúčastnili exkurzie v Londýne. Samotní deviataci viedli prezentáciu v anglickom jazyku. Žiaci 5. a 6. ročníka sa naučili povedať „priateľ“ v rôznych jazykoch. Na hodine nemeckého jazyka si žiaci 9. ročníka vyrobili plagát na tému priateľstvo a zároveň sa slovo priateľ naučili povedať v rôznych európskych jazykoch. Na hodinách ruského jazyka sa nám v rámci aktivít Európskeho dňa jazykov podarilo v žiakoch 7., 8. a 9. ročníka prebudiť súťaživosť plnením rôznych jazykových úloh. Najprv spoločne zistili, ako sa povie "Dobrý deň" v rôznych európskych jazykoch, potom v skupinách lúštili zašifrovaný odkaz či slovné prešmyčky, skladali jazykové puzzle a napokon si overili svoju pamäť a koncentráciu pri zapamätávaní si čo najväčšieho počtu prezentovaných slov.
Veríme, že naši žiaci si obohatili svoje vedomosti a uvedomili si, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa v našej škole podieľali na realizácii týždňa európskych jazykov. Počas celého týždňa sa žiaci mohli zapojiť do súťaže a správne pomenovať pamiatky Londýna, ktoré sa nachádzali na obrázku. Trom vyžrebovaným výhercom, ktorí správne odpovedali, blahoželáme.
Vyhercovia: Klára Hrešková 9.C, Tamara Molitorisová 8.D, Matúš Tkáč 9.C

  • IMG_20220926_083951
  • IMG_20220928_083417
  • IMG_20220928_083704
  • IMG_6178
  • IMG_6179
  • IMG_6180
  • IMG_6183
  • IMG_6184
  • IMG_6189