Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Olympiáda zo SJL - okresné kolo Administrátor 134
SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI Administrátor 138
Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme! Administrátor 133
Nekonečný VESMÍR Administrátor 131
Medzigeneračné tandemy Administrátor 139
ENVIROkalendár- Zber mobilov Administrátor 160
Včela očami detí Administrátor 193
Turnaj v hre spoločenských hier Administrátor 163
Klub mladých čitateľov Administrátor 155
Čo je tolerancia? Administrátor 142
Množstvo „NAJ-„ NA Jednom mieste Administrátor 169
Čarovný štetec – zázračná farbička Administrátor 293
Vážené dámy, vážení páni! Administrátor 256
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Administrátor 232
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 178
225 párov ponožiek! Administrátor 154

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI