Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Olympiáda zo SJL - okresné kolo Administrátor 221
SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI Administrátor 228
Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme! Administrátor 230
Nekonečný VESMÍR Administrátor 226
Medzigeneračné tandemy Administrátor 227
ENVIROkalendár- Zber mobilov Administrátor 247
Včela očami detí Administrátor 282
Turnaj v hre spoločenských hier Administrátor 248
Klub mladých čitateľov Administrátor 244
Čo je tolerancia? Administrátor 225
Množstvo „NAJ-„ NA Jednom mieste Administrátor 265
Čarovný štetec – zázračná farbička Administrátor 383
Vážené dámy, vážení páni! Administrátor 348
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Administrátor 333
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 259
225 párov ponožiek! Administrátor 240

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI