Výberové konanie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Návšteva predškolákov Administrátor 211
Všetci sme tu kamaráti - prevencia šikanovania Administrátor 206
KMČ v knižnici Administrátor 201
Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Administrátor 223
Šiestaci vo Vihorlatskom múzeu Administrátor 213
Majstri techniky Administrátor 259
Netradičná telesná výchova Administrátor 222
Jazykový kvet – školské kolo Administrátor 239
Poďakovanie Administrátor 256
1.kolo v okresnej súťaži mladších žiačok v prehadzovanej a minivolejbale Administrátor 226
Olympiáda zo SJL - okresné kolo Administrátor 189
SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI Administrátor 192
Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme! Administrátor 191
Nekonečný VESMÍR Administrátor 187
Medzigeneračné tandemy Administrátor 196
ENVIROkalendár- Zber mobilov Administrátor 213
Včela očami detí Administrátor 248
Turnaj v hre spoločenských hier Administrátor 218
Klub mladých čitateľov Administrátor 212
Čo je tolerancia? Administrátor 192
Množstvo „NAJ-„ NA Jednom mieste Administrátor 227
Čarovný štetec – zázračná farbička Administrátor 352
Vážené dámy, vážení páni! Administrátor 311
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Administrátor 291
Medzinárodný deň školských knižníc Administrátor 229
225 párov ponožiek! Administrátor 210

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI