mar
15

Siedmaci i ôsmaci na lyžiarskom

lv miniTento školský rok sa stal výnimočným hlavne pre našich lyžiarov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik nielen pre tohtoročných siedmakov, ale aj pre žiakov 8. ročníka, ktorí trávili minuloročnú lyžiarsku sezónu prevažne na dištančnom vyučovaní. Základný lyžiarsky výcvik tak absolvovali siedmaci v termíne od 14. do 17. februára a ôsmaci o dva týždne neskôr. Našim druhým domovom sa na čas stalo Krpáčovo, turistické stredisko v pôvabnej podhorskej oblasti Horehronia v Nízkych Tatrách. Svoje lyžiarske zručnosti si žiaci rozvíjali v neďalekom lyžiarskom stredisku Skicentrum Tále, ktoré sa vyznačuje vynikajúcimi lyžiarskymi podmienkami s upravenými svahmi s dostatkom vlekov.
Samotný výcvik bol rozdelený na praktickú a teoretickú časť. Počas praktickej časti výcviku si lyžiari začiatočníci pod vedením svojich inštruktorov osvojovali základy lyžiarskej techniky. Cieľom pokročilých lyžiarov bolo zdokonaľovať svoju lyžiarsku techniku až ku carvingovému oblúku. Táto časť výcviku vyvrcholila slalomovými pretekmi na špičkovej trati, ktorú nám postavili zamestnanci lyžiarskeho strediska. Teoretické prednášky zahŕňali poznatky z oblasti lyžiarskej techniky, športov, či pravidiel správania sa lyžiara na svahu. V programe dňa nám nechýbali ani relaxačné a voľnočasové aktivity, ktoré určite pomohli upevniť vzťahy v triednych kolektívoch a boli pre nás všetkých zadosťučinením za dlhé obdobie prísnych karanténnych opatrení.

mar
14

Čarovný svet rozprávok

karnevalV piatok popoludní prežili deti ŠKD nezabudnuteľné chvíle. Ocitli sa v čarovnom svete rozprávok. Vo svete, kde víťazí dobro nad zlom, spravodlivosť nad krivdou, láska nad nenávisťou a múdrosť nad hlúposťou. Rozprávky boli, sú a budú vždy pre deti, aby ich pobavili a poučili. Pre deti je rozprávka prostredím, kde sa učia orientovať v morálke, v sociálnom cítení, v hodnotách, učia sa rozoznať, čo je správne a čo nesprávne. Deti okrem stretnutia so známymi aj menej známymi rozprávkami plnili rôzne aktivity. Sledovali rozprávkové prezentácie, hádali rozprávkové hádanky, tvorili leporelá, vyrábali záložky do kníh, písali rozprávkový príbeh, kreslili ilustrácie, hľadali rozprávkové dvojice a lúštili rozprávkové tajničky. Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám deti rady siahnu po knižke a obľúbia si klasické rozprávky.

mar
11

Päťdesiatka našej Dvojky na hodinách ANJ

50aNaša škola tento rok oslávi krásnych 50 rokov. Pri tejto príležitosti si aj naši deviataci na hodinách anglického jazyka pospomínali na svoje začiatky na Dvojke. V priebehu vyučovania angličtiny vyhľadávali na internete informácie o založení našej školy. Zistili, kto bol prvým riaditeľom našej školy, aký bol jej pôvodný názov, koľko tried bolo otvorených v prvom roku jej fungovania a veľa ďalších zaujímavých informácií. Zo získaných poznatkov následne spoločne vytvorili kvíz pre našich mladších žiakov, video doplnené o zaujímavé informácie týkajúce sa školy a fotovideo. Samozrejme všetko v angličtine.
Našej škole prajeme veľa takýchto usilovných žiakov, trpezlivých učiteľov a ešte mnoho úspešných rokov.

mar
10

Prváci v knižnici

marec mesiac knihy„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“
Mesiac marec sa spája s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je dobrý priateľ človeka, len kniha poskytuje jedinečný a nezabudnuteľný zážitok. Práve v tomto mesiaci navštívili naši prváci Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou a stali sa jej čestnými čitateľmi. Pozorne si vypočuli, ako sa majú správať v knižnici, aj ako zaobchádzať s knihou. Zahrali rozprávku „ Ako išlo vajce na vandrovku“ a potom sľúbili, že budú vzornými čitateľmi. Domov si odniesli vypožičanú knihu a darček, ktorý im bude pripomínať tento výnimočný deň.

mar
09

VŠETKOVEDKO – vyhodnotenie

vv miniV utorok 30. novembra 2021 sa 52 šikovných druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Zodpovedne sa pustili do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Na svoje výsledky museli kvôli pandémii počkať dlhší čas. Ale konečne sa dočkali svojich diplomov a cien. Tí, ktorí patrili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu teší 8 žiakov:

mar
08

Úspešná geografická reprezentácia v okresnom kole

les miniGeografická olympiáda sa na našej škole teší veľkému záujmu žiakov. Poukázal na to aj počet prihlásených do tohtoročného školského kola súťaže a úspech našich žiakov potvrdil záujem o tento predmet aj v okresnom kole:
Spomedzi veľkej konkurencie sa naše žiačky Zuzana Mičejová (IX.B) umiestnila na 1. mieste v kategórii E a Katarína Zajícova (VI.C) získala taktiež 1. miesto v kategórii F. Pani učiteľke Mgr. Z. Štefankovej ďakujeme za prípravu žiačok a úspešným riešiteľkám súťaže srdečne blahoželáme, držíme palce v krajskom kole a tešíme sa, že predmet geografia motivuje k rozvíjaniu nadania a talentu žiakov našej školy.

mar
07

Pomohli sme psíkom v útulku...

utulok miniPo uliciach behá stále viac a viac opustených, stratených alebo týraných psíkov, ktorí práve pre nezodpovednosť nás ľudí končia v útulkoch. Ľudia v útulku robia, čo môžu, aby život takýmto psíkom spríjemnili čo najviac. Často im však len ich sily a možnosti nestačia. Preto sme na našej škole v dňoch od 7. 2. do 18. 2. zorganizovali materiálnu zbierku pre psíky v útulku vo Vranove nad Topľou. V priebehu dvoch týždňov nosili žiaci s nadšením do školy rôzne užitočné veci, ktoré spríjemňujú a uľahčujú pobyt štvornohých chlpáčov v útulku. A koľko sa toho vyzbieralo?

mar
06

50 – stále inak vo fyzike

50aAj na hodine fyziky si žiaci pripomenuli 50. výročie našej školy. Žiaci šiesteho ročníka s p. uč. PaedDr. M. Hermanovským pracovali zásadne iba s prepočtom čísla 50 v základnej jednotke na odvodené jednotky. Vyskúšali si tak premenu jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti a hustoty. Vytvorili nádherné nadrozmerné plagáty, ktoré budú mať vždy k dispozícii, ak si náhodou s premenou nejakej veličiny nebudú istí. Že sa im táto aktivita vydarila, posúďte sami.

mar
05

„50“ aj na hodine biológie

50aPäťdesiate výročie našej školy si so žiakmi pripomíname prostredníctvom zaujímavých činností na všetkých vyučovacích predmetoch. Naši tvoriví pedagógovia vymýšľajú rôzne zaujímavé aktivity, cvičenia či pestré rozcvičky, ktoré súvisia s päťdesiatkou. Výnimkou nie je ani hodina biológie p. uč. Mgr. J. Juhaščíkovej, PhD., ktorá s našou 5.D vytvorila na hodine plagát „50 organizmov v lesnom ekosystéme“.
Ako táto tvorivá aktivita prebiehala?

mar
04

Aj okresné kolo Biologickej olympiády je úspešne za nami

Bio Boris miniDňa 10. februára sa konalo okresné kolo biologickej olympiády. V kategórii C našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola súťaže - žiaci 8. ročníka Katarína Kačerová (8.C) a Boris Lešňanský (8.B). Súťaž prebiehala online formou a súťažiaci sa museli popasovať s náročnými úlohami a striehnuť aj na čas.
Boris získal v okresnom kole 2. miesto s postupom do krajského kola. Tešíme sa, že aj v krajskom kole bude mať naša škola zastúpenie a dúfame, že tiež na popredných priečkach. Borisovi srdečne blahoželáme a prejeme veľa síl do ďalšej prípravy a počas olympiády veľa správnych odpovedí.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI