sep
04

Začiatok školského roka 2022/2023 na "Dvojke"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slávnostné otvorenie školského roka na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 h v areáli školy. Bude spojené s odovzdaním výťažku finančnej zbierky určenej na zakúpenie špeciálne upraveného parabicykla pre Ľubka z Tovarného.
Po slávnostnom programe odchádzajú všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried.
Žiaci zotrvajú prvý deň v škole najdlhšie do 9.30 h. Od triednych učiteľov dostanú základné informácie o organizácii najbližších dní.

UPOZORNENIE
Každý žiak 2.-9. ročníka musí mať pri nástupe do školy vyplnený dokument "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tento dokument môže zakliknúť zákonný zástupca cez svoje prihlasovacie konto v EduPage.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov vyplnia dokument priamo na mieste, prípadne ho donesú už vyplnený so sebou. Stiahnuť si ho môžu z tohto odkazu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Školský klub detí začne svoju činnosť od 6. septembra 2022.
Školská jedáleň vydáva stravu od 6. septembra 2022.

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument → Zelená otvoreným školám → https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

aug
23

Oznam pre rodičov prvákov

zdrava vyziva miniMilí rodičia prvákov, prihlásiť svoje dieťa na stravu môžete v predtermíne od 23. augusta 2022 do 26. augusta 2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii školskej jedálne.
Vyhnete sa čakaniu 5. septembra 2022.

jún
30

Rozlúčka deviatakov

zvoncek1Štvrtok 30.6.2022 bol pre 77 žiakov 9. ročníka výnimočný. Nielen tým, že to bol posledný deň školského roka, ale predovšetkým tým, že to bol ich posledný spoločný deň na našej Dvojke. Bol to deň, na ktorý dlho čakali a patrične sa naň aj pripravili. Spolu so svojimi učiteľmi Mgr. M. Borošom, Mgr. A.Treľovou, Mgr. H. Demčákovou a Mgr. P. Šofrankom, pripravili na rozlúčku so školou krásny kultúrny program. Slávnostne oblečení sa v átriu školy zúčastnili veľmi dojímavej rozlúčky, kde počas slov vďaky a spomienok vyšla nejednému z nás malá slzička. Rozlúčka bola o to dojímavejšia, že počas nej sme sa rozlúčili nielen s deviatakmi, ale aj s kolegyňami Mgr. H. Demčákovou a Mgr. A. Treľovou, ktoré sa rozhodli ísť na zaslúžený dôchodok.

jún
29

Stretnutie primátora s prvákmi

prvacik mini„My sme smelí prváci, múdre hlávky máme. Čítania sa nebojíme, s príkladmi si poradíme...“
Peknou piesňou a milým slovom privítali naši najmladší žiaci pána primátora Ing. Jána Ragana a vedúcu oddelenia školstva RNDr. Valériu Novikmecovú na našej škole. Prváci úspešne zvládli prvý ročník, naučili sa čítať, písať, počítať a prednesom básne dokázali, že sú aj výborní recitátori. Pán primátor sa prváčikom prihovoril a každému odovzdal malý darček, ktorý zanechal nezabudnuteľnú spomienku na túto milú udalosť. Na záver nechýbala spoločná fotografia v átriu našej školy a potom už zostalo len rozlúčiť sa s prianím krásneho a príjemného prežitia letných prázdnin.

jún
29

Lesnícke dni

les miniĽudia pre lesy, lesy pre ľudí!“ Pod týmto krásnym heslom sa nieslo stredajšie dopoludnie, kedy štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat, zorganizovalo v našom meste Lesnícke dni a Dvojka bola pri tom. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať pílenie, či ťahanie dreva, poznávali zvuky zvierat, vyrábali si záložky do knihy, skákali ako zvieratká, poznávali prácu včiel a rôzne iné aktivity, za ktoré získali body. Na konci ich čakala odmena a hlavne si opäť pripomenuli dôležitosť lesa a jeho význam pre človeka.

jún
28

Urobili sme radosť...

farbicka miniAj tento rok sme v našej škole zorganizovali dobrovoľnú zbierku použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi. Zbierka „Urob dobrý skutok a podeľ sa!“ prebiehala v dňoch od 13. do 22. júna. Jej cieľom bolo urobiť radosť deťom v Komunitnom centre v Soli, pre ktoré nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek.
Množstvo vyzbieraných a odovzdaných pomôcok potvrdilo, že pomoc druhým nie je našim žiakom ľahostajná.

jún
28

EKO-deň ZAPIKAN

zapikan miniDňa 27. 6. vyvrcholila séria EKO-dní na našej škole návštevou deviatakov v neďalekej prírodnej pamiatke Zapikan. Lokalita sa nachádza v katastri obce Davidov a trasa je nenáročná vedúca náučným chodníkom. V najzaujímavejšej časti je prístup do rokliny zabezpečený drevenými mostíkmi a rebríkmi. Cieľom tohto dňa bolo poukázať na chránené územia vyskytujúce sa v našom okrese a ich význam.

jún
28

eTwinning- „More than words“- finále

erasmus miniNadväzujúc na projekt „Erasmus+“ sme sa na našej škole rozhodli zapojiť do projektu eTwinning v spolupráci s kolegami a študentmi zo Strednej všeobecno-vzdelávacej školy Stanislawa Staszica z poľského mesta Jastrzebie-Zdroj a podieľať sa na tvorbe krátkych príbehoch pre deti a mládež prostredníctvom platformy Storyjumper. So svojimi žiakmi sa do projektu zapojili pani učiteľky Mgr. Margaréta Borošová, Mgr. Anna Jusková a Mgr. Michaela Štempáková.
Naši žiaci rozvíjali nielen svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku - poľskými študentmi napísané príbehy museli prečítať, obsahovo ich pochopiť, ale aj vybrať časti príbehov, ktoré sú myšlienkovo nosné a ilustrovať ju.

jún
27

Kaštieľ a ZOO v Stropkove

zoo miniPrváci sa 21. júna vybrali na exkurziu do Stropkova. Navštívili kaštieľ a tiež aj veľmi peknú ZOO. Kaštieľ Stropkov je pozostatkom niekdajšieho Stropkovského hradu. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do pôvodných podkrovných priestorov určených na múzejné účely a pozrieť si výstavu bábik. Bábiky v rôznych odevoch a z rôznych kútov sveta ich previedli mnohými zaujímavými krajinami. Potom navštívili ZOO, kde si pozreli známe, ale aj cudzokrajné zvieratá. Nakoniec dobre padlo oddýchnuť si v zábavnom parku so šmýkačkami a kolotočom, ktorý ponúka tento areál.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI