zapis banner
nov
17

Jazykový kvet

jazkvet mini"Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Jej cieľom je najmä tvorivo rozvíjať aktívne jazykové zručnosti žiakov, ich nadanie a talent. Už druhý rok mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa školského kola tejto zaujímavej súťaže v anglickom jazyku. Túto možnosť využili síce len piati z nich, ale vyučujúce sa zhodli na tom, že kvalita zvíťazila nad kvantitou. Prvé tri postupujúce miesta obsadila žiaci Noemi Mitriková (VII.A), Adam Jakubo (VIII.B) a Tamara Kolesárová (VIII.A). Srdečne im blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole. Aktívnou účasťou na takýchto podujatiach sa vytvára pre žiakov súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie svojich jazykových zručností a vedomostí.

nov
16

Svetový deň dobrosrdečnosti

vzvt mini13. november je Svetovým dňom dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený pred 17-timi rokmi a jeho podstatou je inšpirovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. Niekedy stačí málo – začať od seba...
Pri tejto príležitosti sme si my, tretiaci, pozvali svojich kamarátov zo SŠ na Budovateľskej ulici, aby sme im ukázali, že ich máme radi takých akí sú. Predniesli sme im básničky, hádali hádanky, spoločne si zaspievali aj zatancovali. Najviac sa tešili darčeku, ktorý si spoločnými silami vyrobili s pani učiteľkami.

nov
15

Informatici našej DVOJKY

ibobor2November už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 124 574 súťažiacimi zo všetkých škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 97 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
14

Dovidenia v krajskom kole!

stur mini(Úspech v okresnom kole Olympiády zo SjL)
Vo štvrtok 10. novembra sa naši ôsmaci a deviataci zapotili pri riešení úloh nezávislého testovania Komparo. Stellka Saladiaková z IX.B však mala oveľa náročnejšiu úlohu – reprezentovať Dvojku na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Osobitosťou tejto olympiády je, že základnú školu môže reprezentovať jediný žiak. Z 9 zástupcov okresných ZŠ v kategórii C (8. – 9. ročník) v náročnom trojkolovom vedomostnom a rétorickom súboji Stellka získala najvyšší počet bodov, postúpila do krajského kola a vo februári 2023 jej všetci budeme opäť držať palce!

nov
13

ENVIRO – Neprestávaj oxidovať!

einsteinVedecký kuriér Neprestávaj oxidovať je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2022, ktorú sme zrealizovali v rámci vyučovania predmetu Environmentálna výchova. Podstatou vedeckého bádania bolo so žiakmi vyskúšať pokusy z tematickej oblasti technológie čistenia odpadových vôd na základe oxidačno-redukčnej reakcie. V prvej časti pokusu žiaci kultivovali baktérie z odpadovej vody, druhá časť predstavovala čistenie vody pomocou oxidačnej sily železnanov. Pri pokusoch žiaci dodržiavali odporúčaný odstup a správali sa zodpovedne, tak to robia správni vedci.

nov
12

Sú dôležité vzťahy v triede?

ponozky miniKeďže tento rok žiaci trávia spolu omnoho viac času v škole ako za dva posledné roky, je namieste pozvať si odborníčku z pracoviska CPPPaP PhDr. Janu Lutašovú-Husťákovú na tému budovania vzťahov v triede. Ako správne a efektívne budovať dobré vzťahy v triede? Prečo byť empatický? Je dôležité vážiť si spolužiakov? Na tieto a mnoho ďalších otázok žiaci 6. ročníka dostali hodnotné odpovede. Prednáška bola zameraná na podporu pozitívnych väzieb a budovanie kolektívu.
V rámci pripravených aktivít sa šiestaci učili podporovať pozitívnu klímu v triede, budovať a vytvárať dobrý tím, ktorý efektívne a snáď hravo zvládne aj konfliktné situácie. Pani pracovníčka vyzdvihla hodnotu a význam priateľstva. Žiaci mali priestor uvedomovať si význam svojho miesta v triede a tiež nebezpečenstvo zlých vzťahov v kolektíve.

nov
11

Beseda s dentálnou hygieničkou

zubky miniČistenie zubov a starostlivosť o ústnu dutinu sú dôležité nielen z hľadiska estetického, aby sme sa na svet usmievali krásnymi bielymi zubami, ale najmä z hľadiska zdravotného. Veď zubný kaz je infekčná choroba a môže spôsobiť mnohé komplikácie. To, že si zuby treba umývať, vie každý škôlkar. Ale to, ako dôkladne vyčistiť všetky plôšky zuba, ako často zuby umývať, ako dlho, akou technikou a akými pomôckami našim prvákom pomocou prezentácie a názornej ukážky vysvetlila dentálna hygienička Danka Pavolová, ktorá pracuje v zubnej ambulancii v tesnej blízkosti našej školy. Okrem správnej techniky umývania zubov spomenula aj význam ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v stravovaní a nevhodnosť konzumovania sladkostí a sladených nápojov.

nov
10

Cigaretka na dva ťahy...

fajcenieMedzinárodný deň bez fajčenia alebo aj nefajčiarsky deň si pripomíname 15. novembra. Je alarmujúce, ako skoro sa mladiství, ba priam deti, dostávajú do prvého kontaktu s cigaretou a tabakom v rôznych „moderných“ podobách, skrývajúce sa napríklad aj za „zdravšie alternatívy“. V rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sme našim ôsmakom pripravili besedu v spolupráci s RÚVZ vo VT, Mgr. Máriou Gešperovou a Mgr. Janou Gogovou.
Opakované zdôrazňovanie dôležitosti prevencie a informovanie o negatívnom vplyve cigaretového dymu na zdravie človeka je veľmi dôležité už u detí v školskom veku. Počas prednášky si mohli žiaci odkontrolovať stav a funkčnosť svojich pľúc pomocou spirometra.

nov
09

Planéta Zem sa usmieva

Zem smileMôže sa naša planéta Zem usmievať? Túto otázku si položili žiaci tretieho ročníka, spolu s pani učiteľkou a tetou knihovníčkou v Hornozemplínskej knižnici, kde sa venovali tejto téme. Pomohla im pri tom samotná kniha Planéta Zem sa usmieva, ktorá je zameraná na bezodpadový život. S hrdinami - Olivkou, Filipom a malou Emou počúvali hlavného rozprávača, planétu Zem, ktorá deťom vysvetlila, prečo býva smutná a kedy má dôvod na úsmev. Okrem samotných príbehov našli tretiaci v knihe aj nápady na výrobu vlastných hračiek, zábavných hier a omaľovánky. Z roliek od toaletného papiera si vyrobili krásne zvieratká, malú ZOO. Určite z toho mala radosť aj naša Zem.

nov
08

WocaBee

wocabee miniNaša škola má rada výzvy. A tak sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.
Súťažilo sa v skupinách, žiaci jednej triedy vytvorili tím a v aplikácii sa učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. Hodnotila sa usilovnosť žiakov v učení sa cudzích jazykov, počet bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičovali, tým viac bodov (za správne odpovede) získavali a tým sa viac aj naučili.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI