apr
16

Jazykový kvet 2024

jazkvet mini15. apríla sa v CVČ v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Jazykový kvet. Ide o súťaž v prednese poézie a prózy, dramatizácii, v interpretácii monodrámy, či stand up vystúpení v cudzích jazykoch. Súťažilo sa v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a talianskom jazyku.
Naša škola mala v ohni dve želiezka, ktoré postúpili zo semifinále. Za anglický jazyk to bola Tamara Kolesárová z IX.A a za ruský jazyk Eliška Tatárová z IX.C.
Obe dievčatá nás dôstojne reprezentovali, o čom svedčí fakt, že si obidve zhodne vybojovali 2. miesto.
Ďakujeme, dievčatá!

apr
15

Bezpečne na cestách

dopr znackaV jedno aprílové odpoludnie sa dve oddelenia ŠKD premenili na malé televízne štúdia, v ktorých prebiehali kvízy z dopravnej výchovy. V jednom súťažili prváci a druháci, v druhom tretiaci a štvrtáci. Súťažili v dvojčlenných aj trojčlenných družstvách a vyskúšali si aké to je spolupracovať a dohodnúť sa na jednej z troch možných odpovedí v krátkom časovom limite. A prečo práve kvíz z dopravnej výchovy? Lebo neustály rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Štatistické údaje dopravnej nehodovosti prinášajú alarmujúce výsledky. Dennodenne sa na našich cestách stávajú dopravné nehody pri ktorých dochádza k ľahkým, ale i ťažkým zraneniam a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch. Keďže rozhodujúcim faktorom pri dopravných nehodách je ľudský činiteľ, je nutné venovať pozornosť dopravnej výchove a pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov či cyklistov.

apr
13

Medzinárodný deň rastlín

rastlina miniVedeli ste, že aj rastliny majú svoj medzinárodný deň?
Je ním 13. apríl, ktorý upozorňuje na nutnosť doceniť význam zelených pľúc zeme pre život. Rastliny tvoria 80% potravy, ktorú jeme a 98% kyslíka, ktorý dýchame. Avšak sú ohrozené škodcami a chorobami, kvôli ktorým sa každý rok stráca až 40% plodín. Klimatické zmeny, ľudská činnosť, medzinárodné cestovanie a obchod menia ekosystémy, poškodzujú biodiverzitu, šíria škodcov a choroby. Nad potrebou chrániť rastliny pre ľudí a planétu sa zamysleli naši štvrtáci, návštevou EKO učební: Dažďovej záhrady, Lesného chodníka a Miniarboréta.

apr
11

„V súdnej sieni“

znaksr miniAko vraví slovenské príslovie: Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. V rámci zážitkového učenia tak mali naši ôsmaci možnosť zúčastniť sa súdneho pojednávania na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. Na hodinách Občianskej náuky sa v rámci tematického celku o štáte a práve už dozvedeli, ako to vyzerá na hlavnom pojednávaní v oblasti trestného práva. Na súde však mali možnosť vidieť, ako také pojednávanie reálne prebieha. Kde sedí sudca, aký musí byť pohotový, aby sa dokázal rýchlo zorientovať v hrubočiznom spise a bol znalý zákona. Kto je to prokurátor, kto obhajca, že z obvineného sa pred súdom stáva obžalovaný a kým mu súd nepreukáže vinu, platí prezumpcia neviny.
Vďaka odbornému výkladu a ochote p. sudkyne Mgr. Anny Monokovej už naši žiaci vedia, že na súde musia byť disciplinovaní, že je lepšie každé svoje konanie vopred zvážiť.

apr
10

Štúrov Zvolen

stur mini9. apríla sa 21 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola súťaže v rečníckom umení – Štúrov Zvolen. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažili žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Ich úlohou bolo prečítať si krátky text, prerozprávať ho vlastnými slovami a dotvoriť mu záver. V druhej kategórii súťažili žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Tí pred porotu a prítomných spolužiakov najskôr predstúpili so svojimi vopred pripravenými úvahami a v druhom kole sa už pasovali s náhodne vylosovanými témami.
Výkony všetkých žiakov dosahovali veľmi vysokú úroveň. Porote žiaci ukázali, že vedia otvorene rozprávať a uvažovať o rôznych témach, a to so zdravým sebavedomím a nadhľadom. Žiaci disponovali vycibreným jazykovým prejavom, bohatou slovnou zásobou, kreativitou, rečníckou charizmou a skvelým dôvtipom.

apr
08

Zlato, striebro, bronz v biblickej súťaži a olympiáde

biblolympKoncom marca sa uskutočnilo v ZŠ v Nižnom Hrabovci protopresbyterátne (dekanské) kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády gréckokatolíckeho náboženstva v troch kategóriách. Dvojku reprezentovali 3 družstvá veľmi úspešne.
Biblická súťaž:
2. miesto pre naše družstvo v A kategórii (1. a 2. roč.): Terézia Anderková a Katarína Tiňová z II. B a Matúš Palej z II. D.
1. miesto v B kategórii (3. a 4. roč.): Soňa Bačovčinová z III.C, Annamária Steeno z III. D a Karolína Košudová zo IV. B.
Biblická olympiáda:
3. miesto v 1. kategórii (5. a 7. roč.) za druhý stupeň: Noemi Palejová z V. C, Viktor Steeno z V. B a Boris Steeno zo VII. B.
Žiakov pripravoval učiteľ gréckokatolíckeho náboženstva o. Richard Harvilko.

apr
06

Čistička odpadových vôd

cov miniVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam voda ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica), ktorá sa konala 5. apríla 2024. Žiaci sa oboznámili s najmodernejšou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. V ČOV sa voda čistí mechanicky (usadzovanie kalu) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky Topľa alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie. Čistička má svojou kapacitou denného prítoku 80 litrov/s vystačiť pre takmer 35 000 obyvateľov mesta a blízkeho okolia až do roku 2030.

apr
05

Divadlo = výzva aj pre začiatočníkov

divadlo ke miniNaši piataci sa 4. apríla 2024 zúčastnili divadelného predstavenia Dick Whittington and His Cat, ktoré odohrali skúsení herci z Divadelného centra Martin.
Tradičný britský príbeh o chudobnej sirote Dickovi, ktorý sa aj vďaka svojej kamarátke mačke stane starostom Londýna. Dobrota kupca Fitzwarrena dokazuje, že to, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás delí.
Jednoduchá angličtina, hravá forma, veselé pesničky ako kľúč k pochopeniu príbehu. Táto anglická rozprávka je určená pre každého - pre začiatočníkov aj pokročilých. Nejde o to, aby sa predstavenia zúčastnili len jazykovo zdatní žiaci, ale aj tí, ktorým chceme cudzí jazyk priblížiť a pomôcť im prekonať prípadné zábrany.

apr
04

Učiteľ je kompasom

ucitelkaPretože v žiakoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania a múdrosti. Je fenoménom, lebo počas jedného dňa sa mení okrem učiteľa na vedca, odborníka, rečníka, zabávača, policajta, lekára, porotcu, sudcu žiackych sporov, psychológa, pokladníka, zástupcu láskavého rodiča, duchovného vodcu k správnym životným hodnotám, bytosťou s úžasne vycibreným sluchom, zrakom, pohotovosťou či trpezlivosťou...
Spleť týchto vzácnych vlastností sme oslávili 3. apríla v rámci osláv Dňa učiteľov. Počas slávnostného galaprogramu v MsDK vo Vranove nad Topľou boli oceňovaní učitelia z materských, základných a stredných škôl mesta. Za ZŠ Sídlisko II boli ocenení za prínos a obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie Mgr. Matúš Boroš, Mgr. Stanislava Prócová, Mgr. Helena Bendiková a PaedDr. Anna Brcková. V oslavách sme na Dvojke pokračovali slávnostným obedom a posedením aj s bývalými pedagógmi. Príjemné stretnutie sme využili na vzájomné rozhovory a tieto fotky sú milou pamiatkou do kroniky školy na náš Deň učiteľov v roku 2024.

apr
03

Natálkina bronzová poviedka

kniha miniKoncom marca prebehlo finálové kolo súťaže Ťukni v písaní poviedok na ľubovoľnú tému v rôznych jazykoch. Aj my sme sa aktívne zapojili a vyšlo to. Naša žiačka Natália Ivanová z V. C si svojou poviedkou SEN napísanou v slovenčine vybojovala 3. miesto.
Veľmi sa tešíme, že máme takých talentovaných žiakov, ktorí si pestujú svoju obrazotvornosť a dokážu aj nás ostatných preniesť do sveta fantázie.
Natálke blahoželáme a veríme, že jej tvorivosť vydrží minimálne do „deviatky“.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI