máj
22

1. miesto v matematickej olympiáde

mo miniMatematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.
Súťaž prebieha v 2 náročných domácich kolách. Po úspešnom riešení domácich kôl postupujú súťažiaci do okresného kola, ktoré sa tento rok konalo 12. 4. 2023 v CVČ vo Vranove nad Topľou prezenčnou formou. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Súťažiaci mali na riešenie troch úloh čas 2 hodiny. V tejto olympiáde dosiahli naši žiaci krásne výsledky:
V kategórii Z6 (6. ročník):
V tejto kategórii sa najlepšie darilo Laure Pivovarníkovej zo VI.A. Pod vedením p. uč. Mgr. M. Boroša si vybojovala prvenstvo.
V kategórii Z7 (7. ročník):
Viktor Koňa zo VII.B získal 5. miesto a Katarína Zajícová VII.C 7. miesto. Žiakov pripravoval p. uč. Mgr. A. Koman.
V kategórii Z8 (8. ročník):
Medzi úspešných riešiteľov sa vo svojej kategórii zaradili Michael Kozák VIII.D, ktorý získal 4. miesto a Milan Gešperik VIII.A 11. miesto pod vedením p. uč. Mgr. D. Krajčovičovej

 

máj
21

Medzinárodný deň mlieka

mlieko miniKonzumácia mlieka je pre človeka prirodzenou súčasťou života už od narodenia. V predškolskom a školskom veku význam mlieka v strave pokračuje. Je to potravina ideálna pre deti, ktoré sú fyzicky i duševne aktívne – obsahuje vysoko kvalitné mliečne bielkoviny, prospešné vitamíny B, A, D, E, K, minerálne látky najmä vápnik, fosfor, draslík, horčík, zinok, laktózu či enzýmy.
Všetky tieto informácie a veľa ďalších, sa žiaci našej Dvojky dozvedeli pomocou zaujímavých aktivít venovaných Medzinárodnému dňu mlieka. Vyrábali plagáty, priniesli si mliečnu desiatu, oboznámili sa s cestou mlieka alebo súťažili v pití mliečka. Budú si isto pamätať, že mlieko je hodnotným nápojom, ktorý dodá telu energiu, a preto by malo byť súčasťou zdravého stravovania nielen u detí, ale i mládeže a dospelých.

máj
20

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany miniKaždý ročníkový eko-deň našej školy má svoju tému a zameranie pre jednotlivé ročníky. Žiaci si tak postupne každým rokom prejdú rôznymi aktivitami a zážitkami aj mimo školského prostredia. Siedmaci sa druhý májový piatok ocitli na Kapušianskom hrade. Cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o kraj, v ktorom vyrastajú a spoznať prírodné a kultúrne pamiatky východného Slovenska. Zrúcaninou hradu nás sprevádzal sprievodca, ktorý nám porozprával zaujímavosti o hrade a okolí a umožnil aj nenáročný výstup na hradnú vežu. Okrem toho žiaci vypracovali aj niekoľko zadaní v pracovnom liste, tvorili eko-verše a objavovali záhadné zákutia hradu.

máj
19

Fenomény sveta Peniaze – akadémia EDULAB

pokladnicka miniAko jedna zo 100 tried bola IV.C zaradená medzi tie, ktoré získali bezplatne balík materiálov „Fenomény sveta Peniaze“ na celý nasledujúci školský rok 2023/2024 od akadémie EDULAB. S týmito vzdelávacími materiálmi zažijú žiaci veľa pútavých momentov v triede.

Téma Peniaze pozostáva z 12 vzdelávacích modelov spracovaných v 4 perspektívach s desiatkami rôznorodých aktivít. Obsahuje 90 videí z dielne britskej BBC, ktoré žiakom prinášajú prvotriedny audiovizuálny zážitok. Videá sú vhodne doplnené o zaujímavé interaktívne cvičenia.

máj
18

Čarovný štetec a zázračná farbička

cszf miniCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou privítalo dňa 10. 5. 2023 nadaných umelcov škôl nášho mesta, aby svoj talent predviedli v súťaži detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec - zázračná farbička.
Téma 22. ročníka „Zelený svet, svet bez internetu“ inšpirovala k vytvoreniu originálnych diel prevažne s námetom prírody, z ktorých porota vybrala v 3. vekových kategóriách 3 najlepšie. Medzi úspešnými výtvarníkmi boli aj žiačky našej školy:
Sofia Mehajová (4. B) v I. kategórii (3.-4. ročník) získala 2. miesto, v II. kategórii (5.-6. ročník) bolo Zoji Zubkovej (5. C) udelené 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Miroslava Petrová (6. A).
Porota ocenila tiež prácu Vandy Klimešovej (8. B), ktorá získala v III. kategórii (7.-8. ročník) diplom za výborné výtvarné prevedenie.

máj
17

Výtvarné práce v celoslovenskom kole

bod mini(Biblia očami detí)
Každý rok sa naši žiaci zapájajú do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Námet si vyberajú samy z vybraných kníh, ktoré sú určené pre Biblickú olympiádu.
V tomto roku sa v našej Košickej arcidiecéze zapojilo 174 žiakov ZŠ. Výtvarné práce z biblickej knihy Ester v podaní našich žiačok Niny Dudovej zo VI.C a Vandy Klimešovej z VIII.B sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste v IV. a v V. kategórii. Bolo to diecézne čiže krajské kolo. Práce postúpili aj na celoslovenské kolo. Blahoželáme a tešíme sa, že udalosti a postavy Biblie dokázali vyjadriť aj výtvarným stvárnením. Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Anna Mydlová.

máj
16

Deň matiek

matkaMama je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézií, zhmotnené v umení. Mama – to je láska sama. Láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Deti z ŠKD si preto pozvali svoje mamičky, aby milým slovom, piesňou, spoločným prekonávaním športových aktivít i malým darčekom vyjadrili svojim mamkám vďaku a úctu.

máj
15

Červená, oranžová, zelená? Zelená!

semaforIba farba zelená voľnú cestu znamená. Pravidlá cestnej premávky pre chodcov aj cyklistov si zopakovali deti ŠKD počas akcie Malý cyklista. Cieľom všetkých aktivít bolo, aby sa deti pripravili na samostatný pohyb v cestnej premávke. Svoje teoretické vedomosti si overili na DDI počas jazdy zručnosti. Ich šikovnosť bola odmenená sladkosťou a odmenou v podobe lôpt a košov na lopty pre každé oddelenie. Veríme, že ich cesta do školy, zo školy alebo hrou bude vždy bezpečná.

máj
14

Okresné kolo v Midicoolvolejbale žiakov a žiačok

lopty miniNa prelome apríla a mája sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v midicoolvolejbale žiakov a žiačok základných škôl.
Chlapci tento rok naberali skúsenosti a aj napriek prehrám proti ZŠ Juh 0:2 a ZŠ Lúčna 0:2 podali sympatický výkon a skončili na 3. mieste.

máj
13

Štúrov Zvolen - okresné kolo

stur miniPrvá májová streda patrila okresnému kolu súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorá formuje vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíja verbálno-komunikačné schopnosti mládeže a skvalitňuje ich rečový prejav. O umiestnení rozhodoval umelecký prejav, bohatosť slovnej zásoby, osobný vklad do témy, kreativita spracovania vlastných alebo vyžrebovaných tém. Aj žiaci našej Dvojky sa zúčastnili tejto náročnej súťaže ako víťazi školského kola a nesklamali. Do Zvolena na celoslovenské kolo nás pôjde reprezentovať Eliška Tatárová (8.C), ktorá sa umiestnila na 1.mieste. Poďakovanie patrí aj Stanislavovi Ondejkovi (7.B), ktorý získal čestné uznanie. Elišku pripravovala p.uč.J.Štréblová a Stanislava p.uč.M.Romanová. Srdečne blahoželáme a Eliške prajeme veľa úspechov v celoštátnej súťaži.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI