feb
06

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniKaždoročne sa žiaci našej školy zapájajú do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO. 28. novembra zabojovalo o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 62 prvostupniarov. Spolu so súťažiacimi z celého Slovenska riešili zaujímavé úlohy z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Na definitívne výsledky si museli počkať, ale už vieme, ktorí z nich získali titul Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. Odmenou za ich usilovnosť a chuť zmerať si svoje sily s deťmi z celého Slovenska boli diplomy a pekné ceny. Titul Všetkovedko získalo týchto 12 žiakov:

feb
05

Európsky certifíkát kvality je na Dvojke

etwinning logoCeloslovenské národné ocenenie získané v októbri za kvalitu projektu a vzájomnú spoluprácu Medzinárodného eTwinning projektu prebiehajúceho na našej škole s názvom Moje zdravie je moje bohatstvo (My health is my wealth) bolo v januári tohto roku prehodnocované na európskej úrovni. Projekt opäť získal európske ocenenie za kvalitu projektu. Projekty, ktoré získajú európsky certifikát kvality udeľovaný raz ročne, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce.
Cieľom projektu Moje zdravie je moje bohatstvo bolo zdokonalením vedomostí žiakov o vplyve vyváženej stravy a fyzickej aktivity na ich zdravie. Tím partnerov tvorili 8 učitelia so svojimi žiakmi z 5 krajín.

feb
03

Psíky v útulku potrebujú našu pomoc!

utulok miniPoďte s nami aj tento rok podporiť náš Vranovský útulok pre psov a pomôžme tak spoločne tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.

Ako na to?

Prines do školy v dňoch od 5. februára do 22. februára niečo, čo opusteným chlpáčom urobí radosť. Útulkáči určite nepohrdnú:

feb
02

Tretiaci na ľade

klzisko miniZačiatok 2. polroka bol pre tretiakov netradičný. Telocvičňu vymenili za ľadovú plochu. V STD aréne si pokročilejší korčuliari užili skvelú zábavu so svojimi spolužiakmi. Začiatočníci boli statoční a rýchlo zvládli základy korčuliarskej techniky. Už sa všetci tešia, že si to o mesiac zopakujú.

feb
01

United Neighbours of London

angl miniKeďže sa tradičné vyučovanie cudzích jazykov sústreďuje na gramatiku a slovnú zásobu zväčša izolovane, rozhodli sme sa aj tento rok ponoriť našich žiakov do divadelného sveta a užiť si cudzí jazyk v kontexte a živej reči. Divadelné umenie v deťoch vzbudzuje kreatívne myslenie, spája tvorivé sily s kúzlom pódia, zlepšuje porozumenie v cudzom jazyku a podporuje umeleckého ducha.
V stredu 31.1. v Mestskom dome kultúry vo Vranove zahrali herci martinského Divadelného centra pre našich žiakov 6. – 9. ročníka predstavenie v anglickom jazyku United Neighbours of London.
Príbeh o susedstve a vzájomných vzťahoch, o pomoci a láskavosti, o prepojení kybernetického a éterického sveta.

jan
31

Čo dnes dýchate?

komplimentVedeli ste, že dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným zdravotným následkom? Slovensko patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Veľmi interaktívnym spôsobom a zaujímavými aktivitami sa naši deviataci presvedčili, že každodennými rozhodnutiami, naším životným štýlom a spoločnou snahou môžeme prispieť k lepšiemu a zdravšiemu ovzdušiu a životnému prostrediu. A čo dnes dýchame? To si môžete pozrieť aj vy na: https://dnesdycham.populair.sk/ .
Aktivita sa konala v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

jan
30

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

salmat logo miniJozef Cíger Hronský ako spisovateľ nepochybne zaujal popredné miesto v slovenskej literatúre. Významne však prispel aj k rozvoju Matice slovenskej, ktorá sa pod jeho vedením stala reprezentačným stánkom slovenskej vedy a kultúry.
Dňa 30.01.2024 zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Maticou slovenskou už 29. ročník okresného kola recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko. Jednotliví súťažiaci sa v nej prezentujú prednesom slovenských povestí, vďaka ktorému uchovávajú slovenskú tradíciu, pripomínajú históriu a približujú nám jednotlivé regióny Slovenska.
Našu školu zastupovali traja žiaci. V silnej konkurencii sa najviac darilo žiačke III.A triedy, Lucii Hromadovej, ktorá obsadila vo svojej kategórii pekné 3.miesto.

jan
26

Svetový deň environmentálnej výchovy

elektroodpad mini26. januára si pripomíname Svetový deň environmentálnej výchovy. Jedným z jej poslaní je viesť žiakov v procese vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, k úcte a ochrane životného prostredia. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru k životu vo všetkých jeho formách. Aj naši Dvojkári si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Veríme, že každý deň sa budeme zodpovedne správať k životnému prostrediu.

jan
25

Žlté krókusy

zidiaNa Dvojke od októbra prebieha jedinečný vzdelávací projekt Krókus, ktorým pripomíname žiakom zverstvá holokaustu a realizujeme ho v spolupráci s írskou nadáciou Holocaust Education Ireland. Jeho cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky naši deviataci v rámci hodín dejepisu v novembri vysadili cibuľky žltých krókusov na školský dvor, ktoré kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).
Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené nosiť počas obdobia nacistických perzekúcií.

jan
24

Dar jazyka ... anglického

anj olymp logo mini(okresné kolo olympiády ANJ)
17. januára sa v CVČ vo Vranove nad Topľou stretli znalci anglického jazyka, aby si medzi sebou zmerali jazykové zručnosti. Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 11 základných škôl.
V kategórii 1A súťažilo 10 žiakov a v kategórii 1B 11 žiakov. Súťaž pozostávala z 2 častí – písomného testu a ústnej časti. V silnej konkurencii naši žiaci získali v oboch kategóriách 3. miesto.
Leu Lobodášovú (7. C) pripravovala Mgr. M. Borošová a Viktora Kóňu (8. B) Mgr. M. Štempáková. Obom našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI