mar
17

Strieborný postup do krajského kola

cho mini(chemická olympiáda)
V polovici marca sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal jubilejný 60. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaž pozostávala z dvoch častí a tucet najlepších žiakov okresných základných škôl sa snažilo predviesť svoje najpresnejšie zručnosti z chémie.
Teoretická časť preverila mladých bádateľov nielen z vedomostí z chémie, ktoré sú obsahom učiva základnej školy, ale aj zo stredoškolského učiva. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami a laboratórnymi pomôckami. Dvojku reprezentovali tri žiačky, ktoré sa umiestnili na krásnych popredných miestach:

mar
16

Hviezdy na dosah

planet miniNaši piataci sa v piatok 15. marca skutočne tešili do školy. Po vyučovaní tašky nechali doma a so spacákmi, dekami a chutnými dobrotami sa rýchlo vrátili do školy, pretože pani učiteľky geografie im pripravili astronomickú Noc v škole. Najprv zvedavých bádateľov čakal poznávací výlet do Kolonického sedla (Národný park Poloniny), kde sa nachádza observatórium s možnosťou pozorovania nočnej oblohy. Videli rôzne typy teleskopov, ďalekohľadom pozorovali Mesiac a jeho povrch, planétu Jupiter a jeho 4 mesiace Io, Europa, Callisto a Ganymedes. Táto netradičná večerná exkurzia hravou a zábavnou formou vzbudila záujem žiakov o geografiu a prepojili si ňou získané teoretické vedomosti z prebraného učiva o vesmíre a slnečnej sústave s praxou. Tiež si pripomenuli blížiaci sa Medzinárodný deň planetárií (19. marec).

mar
15

Dve prvenstvá vo fyzike

f o mini(Fyzikálna olympiáda)
Mladí fyzici sa začiatkom marca stretli v priestoroch Centra voľného času Dúha v Humennom na 65. ročníku okresnej fyzikálnej olympiády.
Našu školu reprezentovali v kategórii E: Michael Kozák z IX. D a v kategórii F: Viktor Kóňa z VIII. B. Obaja svojou šikovnosťou získali vo svojich kategóriách prvé miesto a postup do krajského kola.

mar
12

Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslav mini„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“
J. Čajková
Naša reč – jej vzácne slová sú nástrojom, ktorým človek dokáže zohriať, ale aj ublížiť. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, nálad a postojov prostredníctvom vybraných literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Potreba objavovať hodnoty umeleckého slova stále pretrváva. Dôkazom toho boli krásne chvíle plné umeleckého slova, ktoré sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, 12. marca 2024. Cieľom súťaže je prezentácia umeleckého prednesu, spoznávanie literárnych hodnôt a zároveň vedenie žiakov k tvorivej činnosti. Hodnotí sa vhodnosť výberu textu, schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, jeho hlasová technika, originalita, kultivovanosť rečového prejavu a mnoho ďalších aspektov. Hviezdoslavov Kubín je preto hlavne oslavou umenia slova, našej reči. Sme veľmi radi, že sa na našej škole nájdu žiaci, ktorí dokážu precítiť krásu slova.

mar
11

Siedmaci na lyžiach

lv miniV dňoch od 4. do 8. marca 2024 sa 72 žiakov siedmeho ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v malebnom prostredí Nízkych Tatier v stredisku Sky TÁLE. Ubytovaní boli v hoteli Krpáčovo.
Žiaci boli rozdelení do siedmych družstiev, kde zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti pod vedením svojich inštruktorov. Aj napriek stále sa zhoršujúcim snehovým podmienkam bol výcvik úspešný. Pokročilí lyžiari sa vo svojich zručnostiach zlepšili a počiatoční nelyžiari sa naučili základy lyžovania.
Okrem činnosti na svahu mali program spestrený zaujímavými prednáškami, kvízom a diskotékami, kde mali možnosť navzájom sa lepšie spoznať a vytvárať si tak nové priateľstvá.

mar
10

Tretiaci opäť na ľade

korculiarka miniVo štvrtok 7. 3. 2024 si tretiaci po mesiaci opäť zašportovali v STD aréne. Korčuľovanie v spoločnosti spolužiakov, bolo pre nich príjemným spestrením vyučovania. Zdokonalili si korčuliarske zručnosti a výborne sa zabavili.

mar
09

Prechádzka rozprávkami

pinochio2Kde bolo, tam bolo, v jedno krásne marcové popoludnie sa deti ŠKD vybrali na prechádzku. No nie je prechádzka ako prechádzka. Bola to prechádzka rozprávkami, ktoré deťom pomáhajú preniesť sa do sveta fantázie a ktoré sú pre nich zdrojom poznania i zábavy. V jednotlivých oddeleniach ŠKD zrazu ožilo veľa rozprávkových bytostí, postáv i zvieratiek a deti si vypočuli rôzne príbehy. Skutočné aj vymyslené. Spoznali nielen ľudové rozprávky, ale i tie moderné, súčasné. Aktívne sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré preverili ich vedomosti, postreh, zahrali si divadielko a vyskúšali si aj rozprávkové čary. Domov odchádzali s krásnymi zážitkami a s predsavzatím, že po knihe siahnu nielen v marci, ale že sa kniha stane ich nerozlučným priateľom.

mar
08

Ako si vytvoriť kvalitný vzťah?

manzelia miniVzťahy medzi ľuďmi nás neustále ovplyvňujú. Uplynulý týždeň sme sa v 8. ročníku venovali partnerským vzťahom. Voľba správneho partnera je najdôležitejší krok pre vzťah, manželstvo a neskôr rodičovstvo. Formou rôznych aktivít a metód nám tému partnerských vzťahov pripravili pracovníčky CPPPaP vo Vranove nad Topľou. Cieľom aktivít bolo pomôcť žiakom ujasniť si kvality dôležité pre výber partnera, uvedomiť si vlastné očakávania a potreby vo vzťahu a vytvoriť si predstavu o kvalitnom partnerskom vzťahu.

mar
07

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

rytierNaše prváčence už poznajú skoro všetky písmenká, čítanie ich baví a mnohí z nich sa už pustili do čítania svojich prvých kníh. Preto sa potešili pozvaniu na slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, ktoré sa konalo 6.3.2024 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice. Tam ich čakalo prekvapenie v podobe divadelného workshopu s názvom „O vlkovi, ktorý vypadol z knižky“ v podaní zoskupenia Odivo z Banskej Bystrice. Predstavenie plné fantázie a vtipu deti zaujalo a pobavilo. Nasledovalo skladanie slávnostného sľubu čitateľov, v ktorom deti sľúbili, že sa budú o knihy vzorne starať. Stali sa hrdými majiteľmi čitateľského preukazu.
Ostáva už len veriť, že si naši noví čitatelia obľúbia knihy a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú radi vracať.

mar
06

Nebol to výlet! ...ani prechádzka

expl miniNa Dvojke sme začiatkom marca zavŕšili vzdelávací projekt Krókus, ktorým sme si od októbra pripomínali zverstvá holokaustu páchané na Židoch počas 2. svetovej vojny. Vyvrcholením tejto jedinečnej vzdelávacej aktivity bola prednáška pre žiakov 9. ročníka pod názvom Prenasledovanie Židov na Slovensku. Pozvanie priamo k nám prijala PaedDr. Erika Tavaly, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi, kde bol jeden zo slovenských pracovných táborov a priamo v tomto meste sa odohrávali smutné osudy slovenských Židov smerujúcich do koncentračných táborov. Sledujúc osudy a svedectvá 2 židovských rodín si žiaci mohli uvedomiť, aký dopad mal holokaust na nevinných ľudí, ktorých niekto odsúdil na smrť len kvôli tomu, že patrili k nenávidenej rase.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI