feb
01

United Neighbours of London

angl miniKeďže sa tradičné vyučovanie cudzích jazykov sústreďuje na gramatiku a slovnú zásobu zväčša izolovane, rozhodli sme sa aj tento rok ponoriť našich žiakov do divadelného sveta a užiť si cudzí jazyk v kontexte a živej reči. Divadelné umenie v deťoch vzbudzuje kreatívne myslenie, spája tvorivé sily s kúzlom pódia, zlepšuje porozumenie v cudzom jazyku a podporuje umeleckého ducha.
V stredu 31.1. v Mestskom dome kultúry vo Vranove zahrali herci martinského Divadelného centra pre našich žiakov 6. – 9. ročníka predstavenie v anglickom jazyku United Neighbours of London.
Príbeh o susedstve a vzájomných vzťahoch, o pomoci a láskavosti, o prepojení kybernetického a éterického sveta.

jan
31

Čo dnes dýchate?

komplimentVedeli ste, že dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným zdravotným následkom? Slovensko patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Veľmi interaktívnym spôsobom a zaujímavými aktivitami sa naši deviataci presvedčili, že každodennými rozhodnutiami, naším životným štýlom a spoločnou snahou môžeme prispieť k lepšiemu a zdravšiemu ovzdušiu a životnému prostrediu. A čo dnes dýchame? To si môžete pozrieť aj vy na: https://dnesdycham.populair.sk/ .
Aktivita sa konala v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

jan
30

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

salmat logo miniJozef Cíger Hronský ako spisovateľ nepochybne zaujal popredné miesto v slovenskej literatúre. Významne však prispel aj k rozvoju Matice slovenskej, ktorá sa pod jeho vedením stala reprezentačným stánkom slovenskej vedy a kultúry.
Dňa 30.01.2024 zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Maticou slovenskou už 29. ročník okresného kola recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko. Jednotliví súťažiaci sa v nej prezentujú prednesom slovenských povestí, vďaka ktorému uchovávajú slovenskú tradíciu, pripomínajú históriu a približujú nám jednotlivé regióny Slovenska.
Našu školu zastupovali traja žiaci. V silnej konkurencii sa najviac darilo žiačke III.A triedy, Lucii Hromadovej, ktorá obsadila vo svojej kategórii pekné 3.miesto.

jan
26

Svetový deň environmentálnej výchovy

elektroodpad mini26. januára si pripomíname Svetový deň environmentálnej výchovy. Jedným z jej poslaní je viesť žiakov v procese vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, k úcte a ochrane životného prostredia. Vo vzťahu k deťom a mládeži je environmentálna výchova chápaná ako jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť rozvíjajúci jeho sebaúctu, sebadôveru k životu vo všetkých jeho formách. Aj naši Dvojkári si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami. Veríme, že každý deň sa budeme zodpovedne správať k životnému prostrediu.

jan
25

Žlté krókusy

zidiaNa Dvojke od októbra prebieha jedinečný vzdelávací projekt Krókus, ktorým pripomíname žiakom zverstvá holokaustu a realizujeme ho v spolupráci s írskou nadáciou Holocaust Education Ireland. Jeho cieľom je pripomenúť si približne 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky naši deviataci v rámci hodín dejepisu v novembri vysadili cibuľky žltých krókusov na školský dvor, ktoré kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).
Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené nosiť počas obdobia nacistických perzekúcií.

jan
24

Dar jazyka ... anglického

anj olymp logo mini(okresné kolo olympiády ANJ)
17. januára sa v CVČ vo Vranove nad Topľou stretli znalci anglického jazyka, aby si medzi sebou zmerali jazykové zručnosti. Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 11 základných škôl.
V kategórii 1A súťažilo 10 žiakov a v kategórii 1B 11 žiakov. Súťaž pozostávala z 2 častí – písomného testu a ústnej časti. V silnej konkurencii naši žiaci získali v oboch kategóriách 3. miesto.
Leu Lobodášovú (7. C) pripravovala Mgr. M. Borošová a Viktora Kóňu (8. B) Mgr. M. Štempáková. Obom našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

jan
23

Zaujímaj sa – KlímaTYzuj sa

elektroodpad miniNaši deviataci sa už od septembra zapájajú do mesačných výziev Slovenskej agentúry životného prostredia, a tak majú možnosť sledovať, ako drobné zmeny v našich životoch prinášajú veľké výsledky. Výzva „Zaujímaj sa“ podnietila žiakov zisťovať, aké adaptačné opatrenia sa realizovali v našom meste či v škole. Zelený balíček „greenfluencera“ získala naša žiačka Sára Havrišová (9. C). Fotografie a zistenia našich žiakov boli zverejnené aj vo vyhodnotení súťaže, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/zaujimaj-sa . Deviataci sa ďalších výziev neboja, preto veríme, že sa na nich šťastie ešte usmeje.

jan
22

Úspech v medzinárodnej súťaži

vianoce miniOravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne usporiadalo aj v tomto školskom roku ďalší ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže pod názvom Vianočná pohľadnica. Súťaž je tematicky zameraná na uchovávanie tradičného vianočného zvykoslovia. Žiačka II.D triedy Sabinka Krajčovičová zaujímavo zachytila atmosféru Vianoc a so svojim dielkom sa umiestnila v striebornom pásme. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

jan
19

Ide pieseň dokola, okolo stola la – la...

hlas miniPiesňou vyjadrujeme lásku, radosť, smútok i žiaľ. Všetky tieto emócie, ale hlavne radosť zo spevu prezentovali malí speváci, ktorí svoje umenie previedli v speváckej súťaži Hlas ŠKD. Tento rok to bol už 11. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 28 spevákov. Súťažiaci predviedli svoj talent a odvahu a prekvapili nie len deti v publiku, ale aj porotu. Ich úlohou bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové i moderné piesne a porota aj vynikajúce obecenstvo, ktoré potleskom povzbudzovalo všetkých súťažiacich, mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty. Porota to nemala jednoduché ale nakoniec predsa len rozhodla.

jan
17

Na korčuliach veselo a zdravo

korculiarka miniMalí korčuliari z ŠKD navštívili STD Arénu. Keďže korčuľovanie patrí medzi špeciálne pohybové zručnosti, cieľom tejto aktivity bolo, aby si deti zopakovali a zdokonalili svoje základné korčuliarske schopnosti. Aj keď prvý kontakt s ľadovou plochou bol plný obáv a neistoty, radosť z korčuľovania bola veľká. Z ľadu všetci odchádzali plní zážitkov a s dobrým pocitom, že aktívnym pohybom posilnili svoje zdravie.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI