Výberové konanie

jún
20

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

farebny tyzden miniAký by bol svet bez farieb? Smutný, jednotvárny, pochmúrny. V lete sa príroda oblieka do najkrajších a najpestrejších šiat. Nielen príroda! Druhý júnový týždeň sa v našom ŠKD niesol v znamení farieb. Vo "Farebnom týždni“ sme si každý deň obliekli tričká inej farby. V pondelok farba červená a témou dňa bola kresba na chodník, v utorok farba modrá a deti ukázali svoj talent, buď v speve, tanci alebo v hre na hudobnom nástroji. Streda sa niesla vo farbe žltej a deti ukázali svoje schopnosti v športových disciplínach, štvrtok bol biely deň a spoločne sme si zatancovali tanec, tzv. "Belgičák" a obľúbený lízankový tanec. Zelenej farbe sme venovali piatok a deti si prezreli nové EKO učebne na našej škole. Prežili sme týždeň plný farieb a zábavy.

jún
19

UPOZORNENIE ŠKD

infoNa základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza  do 10.dňa príslušného mesiaca.

Upozorňujeme, že platby za ŠKD,  za mesiace január - jún 2023 je potrebné uhradiť

najneskôr do 23.06.2023


na účet ZŠ – SK06 0200 0000 0016 3693 2457


Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

jún
18

Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE!

biolymp miniV dňoch 16. – 17. júna sa v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice konalo celoslovenské kolo biologickej olympiády v kategórii E - už 57.ročník. Naša Katka Kačerová z IX.C sa úspešne prebojovala cez všetky postupové kolá, a tak sa dostala medzi 7 najlepších geológov z celého Slovenska. V náročných úlohách pozostávajúcich z písomného testu, určovania hornín, ústnej a praktickej časti si vybojovala 2. miesto!
Takýto obrovský úspech naša DVOJKA v biologickej olympiáde doteraz nezaznamenala. Okrem samotnej súťaže mali účastníci bohatý program, v rámci ktorého navštívili štôlňu Strieborná v Kremnici, či absolvovali exkurziu do Múzea TANAP-u a prezreli si tiež Expozíciu tatranskej prírody.

jún
17

Zumba a remeslá

tanecHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vďaka projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila 16. júna 2023 predprázdninové tanečné aktivity, ku ktorým sa pripojili aj naši žiaci tretieho ročníka zo Základnej školy Sídlisko II. Podujatím sprevádzala tanečná lektorka zumby, Mgr. Adela Mikitová, ktorá predviedla zaujímavé tanečné techniky zumby a spoločne so všetkými žiakmi si zatancovali na rytmické melódie. Precvičili sme si pohybové schopnosti na tanečnej fitnes hodine plnej energie, skvelej hudby a dobrej nálady.

jún
16

Ak máš toho viac, PODEĽ SA!

vzvt miniAj tento rok vás pozývame zapojiť sa do ZBIERKY použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi, ktorá je jednou zo série dobročinných akcií na našej Dvojke.
Školská taška, plný peračník, nové prezuvky vedia spríjemniť návrat do školských lavíc. Do budúceho školského roka určite mnohí z vás premýšľate nad kúpou nových školských pomôcok. Niektoré použité, avšak ešte stále zachovalé školské tašky, funkčné perá, farbičky, nepoškodené obaly, vrecúška tak zostanú nepovšimnuté niekde v skrinke alebo zabudnuté v zásuvkách. Pre deti zo sociálne slabších pomerov nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek.

jún
15

2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži

farbicky miniSiedmy ročník výtvarnej súťaže Csontváryho túlavé topánky sa niesol pod názvom „Krajina“. Sabinovský rodák Michal Teodor Kosztka Csontváry bol známym maliarom a milovníkom prírody. Tohto roku uplynulo 170 rokov od jeho narodenia.
12.6.2023 sa konal moderovaný umelecký večer spojený s vyhodnotením výtvarnej súťaže v kinosále MsKS v Sabinove. Naša žiačka Karolína Harvanová z I.D triedy v tejto súťaži získala krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

jún
14

Pán primátor u nás...

zapis miniMilou udalosťou sa stáva už tradičné stretnutie primátora mesta s prvákmi ZŠ. Naši prváci dňa 13.6.2023 privítali primátora mesta Ing. Jána Ragana a vedúcu oddelenia školstva RNDr. Valériu Novikmecovú prváckou hymnou a veselou básničkou. Pán primátor sa deťom prihovoril, zaželal im v škole veľa úspechov a chuti do ďalšej práce. Triednym učiteľkám a vychovávateľkám sa poďakoval za trpezlivú prácu v neľahkom poslaní vzdelávania a výchovy. Osobné podanie ruky a malý darček boli príjemným zakončením tohto milého stretnutia.

jún
13

Hviezdy medzi hviezdami

tanecPod týmto názvom sa niesla slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia Spojenej školy Budovateľská a naša Dvojka bola pri tom. Krásne vystúpenie žiakov, plné emócií, nádherné kulisy, kostýmy, výzdoba, tance a piesne. Tešíme sa, že aj náš DFS Cifroško i Mažoretky Varanovia mohli byť súčasťou a nápomocou tohto veľkolepého diela. Ďakujeme Spojenej škole Budovateľská za pozvanie a do ďalších rokov im prajeme všetko dobré.

jún
12

Postup do celoslovenského kola!

biolymp mini

16. mája sa v Prešove konal už 57. ročník krajskej Biologickej olympiády v kategórii E. Do krajského kola môžu postúpiť len 2 úspešní riešitelia okresného kola a do tohto úzkeho výberu sa dostali len naši žiaci. Zuzka Oslovičová (8.A) sa v tesnom bodovom rozdiele umiestnila na 4. mieste v odbornosti zoológia. Katka Kačerová (9.C) s veľkým bodovým rozdielom potvrdila svoje vedomosti v odbornosti geológie a umiestnila sa na 1. mieste.
Katka má v tejto olympiáde poslednú šancu reprezentovať Dvojku. Držme jej palce v celoslovenskom kole, nech obsadí čo najlepšie miesto spomedzi najlepších zo Slovenska. Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu školy a p. uč. Štefankovej za ich prípravu.

jún
12

Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE

logoucebne miniS myšlienkou vybudovania zážitkových EKO-učební sme sa v ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou pohrávali už v školskom roku 2019/2020. S naplnením myšlienky a revitalizáciou exteriéru školského areálu sme začali v apríli 2023 a práce ukončili v máji 2023. Naším zámerom bolo zefektívniť a lepšie využiť rozsiahly priestor školského dvora nielen na oddych a šport ako doposiaľ, ale aj edukačne s prihliadnutím na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia. V prvej fáze sme prebudovali priestory hlavne s edukačným zámerom priameho kontaktu „človek – príroda“. Vybudovali sme zážitkové 3 EKO-učebne: Dažďová záhrada, Lesný chodník a MiniArborétum.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI