feb
25

Návšteva knižnice

hzk mini

Čítanie príbehov a rozprávok je pre deti veľmi dôležité, pretože podporuje detskú predstavivosť a tvorivosť. Knižnica je miesto, kde to vždy žije knihami. Návšteva knižnice má pre našich žiakov veľký význam, najmä keď je naviac obohatený o krásny zážitok.
Druháci so svojimi pani učiteľkami navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, kde im pani knihovníčky prečítali zaujímavé príbehy: O škaredom káčatku, o Snehuliakovi s horúcim srdcom a príbeh Planéta Zem sa usmieva. Zážitkovým čítaním sa mohli veľa dozvedieť o priateľských vzťahoch, o pomoci blížnym ale aj ako sa máme správať k našej planéte.

feb
24

21.február – Medzinárodný deň materinského jazyka

hk miniMaterinský jazyk... uvedomujeme si v každodennom zhone význam tohto pojmu? Uvedomujeme si, že to bol prvý jazyk, ktorý sme počuli od svojej mamičky a prvý jazyk, ktorým sme sa naučili rozprávať? Áno, je dôležité poznať aj cudzie jazyky, je dôležité poznať kultúru iných národov... Ale predovšetkým by sme mali poznať ten svoj, najmilší, najsladší, najzrozumiteľnejší jazyk, ktorým jednoznačne vyjadríme, kde je náš domov, kde sú ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, kde sme sami sebou.
Ani naši „dvojkári“ neostali bokom a pripravili si s pani učiteľkami rôzne aktivity. Starší pracovali so slovami, tvorili verše a strofy na štýl dadaistov, vystrihovali písmená a skladali nové slová, hrali sa na spisovateľov, vžívali sa do života literárnych hrdinov.

feb
23

Číslo 17 nám prinieslo šťastie v celoslovenskej súťaži...

ruskeslovo mini17. 2. 2023 sa už po 17. krát konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo v prednese poézie, prózy a piesne. Témou tohto ročníka bol svet prírody.
V jednotlivých disciplínach sa predstavilo po 17 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.
Našu školu reprezentovala prednesom prozaického textu Eliška Tatárová z 8.C.
Pred porotou sa predviedla živým, temperamentným vystúpením, ktoré jej prinieslo úžasné 2. miesto.
Eliške srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

feb
22

Slovenka roka

Silvia-MandulakovaHlasujme v Slovenke roka za Vranovčanku p. Silviu Manduľákovú!
Anketa Slovenka roka je prestížny projekt týždenníka Slovenka v spolupráci s RTVS. Jeho cieľom je zviditeľniť ženy podieľajúce sa na raste krajiny, uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania, charity a pomoci iným. V tomto jubilejnom 15. ročníku je nominovaná aj Vranovčanka v oblasti „Podpora mladých talentov“ – konateľka neziskovej organizácie EDUCTECH n.o. PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. – ktorá už niekoľko rokov morálne aj finančne podporuje prírodovedné a technické vzdelávanie mladých na našej škole.
Prosíme, aby ste vyjadrili našu vďačnosť a svojím hlasom podporili PaedDr. Silviu Manduľákovú v ankete Slovenka roka. Hlasovať môžete do 20. júna 2023 niekoľkými spôsobmi.
Ako na to?

feb
21

Fašiangový detský ples

fasiangy3Pozor, pozor práve dnes, začal u nás veľký ples ...
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patria tradičné veselice, plesy a tanečné zábavy pre dospelých. Deti z 3.B si chceli užiť trochu zábavy a takýto plesík si zorganizovali piatok popoludní vo svojej triede. Samozrejme so všetkým čo k tomu patrí.....skvelá tanečná zábava, pohostenie, no a hlavne dobrá nálada. Nechýbali hry, súťaže, atmosféra bola výborná. Svoje šťastie si vyskúšali aj v tombole, v ktorej bolo množstvo pekných cien.
Každý sa tešil a radoval dnes, veď sme predsa slávili, fašiangový ples. Fašiangy, fašiangy už sa končia zasa, opäť sa vyskákala veselá chasa.

feb
20

Trochu inak v knižnici

fasiangy3Fašiangový čas je plný zábavy a smiechu. Je to veselé obdobie podčiarknuté aj veselými maskami, ktoré si deti priniesli do knižnice. Takéto „hravé učenie“ v knižnici zažili žiaci 4.C triedy 17.2.2023. Pani knihovníčka prezlečená za vílu privítala deti s pomocníčkou Cruelly De Vil, ktorá deťom pomaľovala tvár zaujímavými obrázkami. Deti predstavili svoje masky a rozdelili sa na dve súťažné skupiny. Súťažili v odhaľovaní postáv z rozprávkových príbehov, vo vyhľadávaní známych i menej známych autorov kníh, zahrali sa na detektívov, ktorí museli odhaliť postavy vo vybraných knihách. Obidvom skupinám sa tak podarilo vyhľadať 53 správnych postáv. Zasúťažili si aj v rýchlosti a spolupráci v skupinách s pomocou kruhových stôp. Precvičili si čítanie s porozumením, vyhľadávanie kníh a v knihách, spoluprácu v tímoch.

feb
19

Svetový deň rádia

kino miniPán učiteľ, čo je to? Ako to fungovalo? Tieto otázky počúvali často učitelia pri vyučovaní techniky, keď rozprávali o audio nosičoch 20. storočia. Keďže vývoj ide neskutočne rýchlym tempom vpred, nečudo, že žiaci nepoznajú gramofóny, platne alebo magnetofóny. Tak sa zrodil nápad dotknúť sa histórie v podobe názorných ukážok, ktoré sa našli na povalách či v pivniciach.
Pri príležitosti Svetového dňa rádia, ktorý určilo UNESCO na 13. február, učitelia techniky pripravili pre žiakov výstavu audio techniky. Výstava bola umiestnená v učebni fyziky a trvala od pondelka 13. do 17. februára. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy sa oboznámili s históriou, fungovaním a výrobou audio techniky z doby minulej aj tej súčasnej. Videli a hlavne počuli ako hrali staré rádiá, kazetové magnetofóny či platne. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov aj našich kolegov.

feb
18

ELEsparks – súťaž v anglickom jazyku

spse miniStredná priemyselná školy elektrotechnická v Prešove usporiadala 7. ročník súťaže ELEsparks, kde bolo zaevidovaných 81 prihlásených družstiev. Súťaž pozostávala z dvoch domácich online kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.
Posledné kolo sa uskutočnilo na pôde tejto školy, kde sa stretli prvé 6 postupujúce družstvá s najvyšším počtom bodov po 2. domácom kole. V poslednom kole boli testované okrem vyššie spomenutých kompetencií aj tvorba príbehu na základe obrázka a písanie eseje. Družstvá boli vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

feb
17

Spoločne za lepší a bezpečnejší internet

kybersikana miniInternet sa stal súčasťou nášho každodenného života. Je plný možností, uľahčuje nám život, pomáha nám pri plnení povinností, prináša nové možnosti. Vo virtuálnom prostredí sa čoraz viac vyskytujú prejavy protiprávnej činnosti ako je kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, internetové podvody, závislosti, nevhodný obsah v podobe prezentovaného násilia, nenávisti, sebapoškodzovanie, čo je rizikové najmä pre deti a mladých ľudí.
Tejto preventívno-osvetovej aktivity pod názvom „Spoločne za lepší a bezpečnejší internet“ sa zúčastnili vybraní žiaci 8. ročníka (Eliška Tatárová 8.C, Simona Juhásová 8.C, Alexandra Mižovová 8.C, Vanesa Majerníková 8.D, Tamara Kolesárová 8.A a Adam Jakubo 8.B). Cieľom aktivity bolo umelecké stvárnenie, čo pre Teba - pre Vás znamená lepší a bezpečnejší internet.

feb
16

Chrobák v hlave

divadlo ke miniVyše dvesto žiakov našej školy v sprievode pedagógov sa šlo 15. februára prizerať a nadýchať kultúry do historickej budovy Štátneho divadla Košice. Tri ročníky siedmakov, ôsmakov a deviatakov zistili, že upodozrievať niekoho sa neoplatí, neoplatí sa následne nasadiť si chrobáka do hlavy a nanajvýš sa neoplatí trápiť sa pre rôzne vymyslené konšpiračné teórie. Centrálnou zápletkou jednej z najslávnejších a najhranejších francúzskych komédií na svete od G. Feydeaua Chrobák v hlave je zdanlivá nevera verných.
Všetko sa ale skončilo šťastne a my sme sa v dobrej nálade, s obdivom hereckých výkonov a komentovaním humorných scén veselo vrátili domov.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI