feb
04

Počítačoví experti!

eductech logoŽiaci našej školy, ktorí navštevujú zaujímavý Počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením p. uč. PaedDr. Mareka Hermanovského, v týchto dňoch uviedli do prevádzky počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne sa oboznámiť s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj so softvérom na tvorbu návrhov v 3D prostredí a nakoniec preniesli svoje návrhy do programu, ktorý riadi CNC zariadenie. To všetko šikovní programátori a konštruktéri našej školy dokázali len za 6 dvojhodinových stretnutí na počítačovom krúžku.
Najväčšie poďakovanie našich žiakov patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorá s finančnou podporou opäť umožnila našej škole nákup nového zaujímavého zariadenia. EDUCTECH-u naši nadšení žiaci vyjadrujú veľké ĎAKUJEME!

feb
03

Prváci v bábkovom divadle v Košiciach

kocurvcizmachAko odmenu za výborné vysvedčenia dostali naši prváci návštevu bábkového divadla v Košiciach. Herci si pre deti pripravili známu rozprávku Kocúr v čižmách, v ktorej priateľstvo poukazuje na to, že nemusíme byť ani ľuďmi, ale musíme si v tomto svete, prehnane orientovanom na materiálnosť, vzájomne pomáhať. Súčasťou návštevy divadla bola i krátka prehliadka centra mesta Košice.

feb
02

Všetkovedko

vv miniKaždoročne pre žiakov 2. až 4. ročníka nachystá Všetkovedko zaujímavé úlohy, aby našiel najmúdrejších medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko 30.11.2022 zabojovalo v našej škole 18 druhákov, 16 tretiakov a 17 štvrtákov. V deň, keď si prevzali polročné vysvedčenia, sa dočkali zaslúženej odmeny. Každý si domov odniesol diplom a odmenu. A tu sú tí, ktorí boli najúspešnejší a získali titul Všetkovedko.

feb
01

Krajský úspech

rs miniDňa 1. 2. 2023 sa v Prešove konal 17. ročník súťaže Ruské slovo. Ide o súťaž v prednese poézie a prózy a v interpretácii ruskej piesne. Témou tohto ročníka bol svet prírody.
Naše žiačky súťažili v II. kategórii (8. - 9. ročník) a obidve sa umiestnili na stupni víťazov.
S prózou vystúpila Eliška Tatárová (8. C) a svojím živým vystúpením zaujala porotu natoľko, že sa umiestnila na 1. mieste, čo ju posunulo do celoslovenského kola.
V prednese poézie bodovala Tamara Ondejková (9.D) a skončila na 3. mieste.
Z úspechu dievčat sa veľmi tešíme a Eliške budeme silno držať palce v celoslovenskej súťaži.

jan
31

Svetový deň environmentálnej výchovy

relax mini26. januára sme na vyučovacích hodinách upriamili pozornosť na tému environmentálnej výchovy, ktorá vychováva k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti. Projektovým vyučovaním, sledovaním náučných filmov, či diskusiou sme zvlášť v tento deň viedli žiakov, aby si uvedomili dôležitosť aktívneho prístupu pri riešení aktuálnych klimatických problémov.

jan
30

Ekožiaci v Ekocentre Sosna

elektroodpad miniDeti si občas zaslúžia „zmenu prostredia“. Návšteva nového, „neokukaného“ miesta, nové vnemy, zážitky, alebo inou formou podané informácie, to všetko čaká v Ekocentre SOSNA“.
Pri príležitosti svetového dňa environmentálnej výchovy (26.1.) žiaci 9. ročníka navštívili ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, ktoré je jediné svojho druhu na východnom Slovensku. V tento deň čakal na žiakov interaktívny vzdelávací program Klíma sa ťa týka spojený s premietaním filmu Po nás potopa, doplnený exkurziou v klimatickej záhrade spolu s aktivitami a diskusiou. Nezabudnuteľnou sa stala návšteva hobitieho domčeka postaveného z hliny, prírodná sušička, bylinková a dažďová záhrada, či separačné/kompostovacie toalety. Tento ekodeň bol pre nás všetkých zážitkom, nakoľko sme mali možnosť získať informácie, ktoré boli pre nás obohacujúce a všetci sme odchádzali s posolstvom, že Klíma sa nás týka. Ďakujeme Ekocentrum SOSNA!

jan
29

Hlas ŠKD

hlas mini„Hudba je rečou pre tento svet. Hudba, to sú slová vychádzajúce z nášho srdca.“
Piesňou vyjadrujeme lásku, radosť, smútok i žiaľ. Všetky tieto emócie sme mohli prežiť na jubilejnom X. ročníku speváckej súťaže Hlas ŠKD. Záujem detí bol veľmi vysoký a do súťaže sa prihlásilo rekordných 32 súťažiacich. Ich úlohou bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové aj moderné piesne a porota aj vynikajúce obecenstvo, ktoré potleskom povzbudzovalo všetkých súťažiacich, mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty. Porota to nemala jednoduché, ale nakoniec predsa len rozhodla.

jan
28

Šaliansky Maťko

salmat logo miniDňa 26.1.2023 sa už tradične v Hornozemplinskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal 28.ročník okresnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž v prednese slovenských povestí je pomerne náročná, čo ale neodradilo naše skvelé recitátorky Ninku Magurovú, Zuzku Magerovú a Noemi Mitrikovú, ktoré našu školu reprezentovali v tomto okresnom kole. Konkurencia bola naozaj veľmi veľká a my sa z dievčat veľmi tešíme, pretože podali naozaj skvelé výkony. 3. miesto získala Noemi Mitriková zo 7.A, ktorá recitovala povesť o chválenkárskom rybárovi Šupinovi žijúcom neďaleko Torysy. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie krásne úspechy.

jan
27

Medzinárodný deň bez internetu

prvacik miniKeby nebola elektrina, nefungoval by ani internet. Už si to dnes nevieme ani prestaviť. Oddýchli by si naše oči, ale aj naša planéta. Prečo? Lebo niektoré druhy elektrárni, ktoré vyrábajú elektrinu, veľmi zaťažujú životné prostredie. Napríklad v tepelnej elektrárni sa elektrina vyrába spaľovaním uhlia. Z komínov takejto elektrárne uniká do ovzdušia akási para- oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt. Pod heslom „Wifi nemáme, tak sa rozprávajme“ si tento deň pripomenuli aj naši žiaci rozhovormi, rôznymi aktivitami v triede, na chodbe, v oddychovej zóne a niektorí navštívili aj knižnicu. Predsa dni môžu byť plné pekných zážitkov a to aj bez internetu.

jan
26

Šikovníci nám zapriali...

hlas mini

"Všetko dobré v novom roku..."
Vianočné priania a pripravovaná slávnostná akadémia sa na sklonku roka 2022 nemohla uskutočniť kvôli vysokej chorobnosti našich žiakov, tak sme si to vynahradili novoročným posedením a prianím všetkého dobrého v novom roku. Naši nadaní žiaci nám, učiteľom a zamestnancom Dvojky, spestrili novoročné posedenie milým vystúpením. Na úvod krásne ladili hlasy dua Natálky Kvočkovej (IX.C) a Riša Vasilka (IX.B) v sprievode našich šikovných muzikantov, pánov učiteľov M. Boroša a P. Šofranka a na ľudovú nôtu zaspievali speváčky z DFS Cifroško pod vedením p. učiteľky J. Kolesárovej.
Veľmi nás teší, že do nového roka nás pozitívne naladili povzbudivé tóny našich talentov a my sa tak môžeme s chuťou a predsavzatiami pustiť do práce, ktorá nás čaká v novom roku 2023. Držme si palce, nech nás zdravie, úsmev a empatia sprevádza celým rokom.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI