dec
04

Technicky zruční dvojkári

technika miniDvojka formuje žiakov všestranne, preto okrem klasických vedomostných olympiád, či výtvarných a pohybových súťaží sa žiaci pod vedením pedagógov zapojili aj do olympiády, ktorá preverila ich technické vedomosti a zručnosti. V priestoroch SOŠ drevárskej sa 24. novembra konal 13. ročník okresnej technickej olympiády. Tento ročník bol obohatený o tím žiakov našej školy a ten tvorili Martin Pohlod z IX.A a Michael Kozák z VIII.D, ktorí súťažili v kategórii A.

dec
03

Stali sme sa spoluautormi Kroniky slovenčiny!

ksjlPri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky bola vyhlásená projektová súťaž Kronika slovenčiny. Táto súťaž má medzipredmetový charakter a spája v sebe slovenčinu, cudzie jazyky a výtvarnú výchovu. Úlohou žiakov bolo spolupracovať ako tím pri výrobe troch listov do Kroniky slovenčiny. Podstatou bolo, aby si družstvo vybralo miesto vo svojom okolí, ku ktorému sa viaže nejaký príbeh, legenda, či povesť. Toto miesto mali členovia tímu spoločne navštíviť, vytvoriť príbeh a následne zhrnúť hlavnú myšlienku aj vo vybranom cudzom jazyku. Príbeh bolo treba dotvoriť aj zaujímavou ilustráciou, či ornamentmi.

dec
02

Greenfluenceri a energia – ZAČÍNAME!

spp-a-ekofondEkofond SPP spustil začiatkom októbra 2022 nový vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Ekofond SPP pre budúcnosť, ktorého cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, ale taktiež motivovať mladých ľudí ku korektnej on-line komunikácii, tímovej spolupráci a kritickému mysleniu pri práci s informáciami. Na našej škole sme vytvorili školský tím pozostávajúci zo žiakov z 9.A triedy a tvoria ho Alexandra Gajdošová, Adrián Ondik a Martin Pohlod, koordinátorom je Mgr. Zuzana Štefanková. Žiaci sa už zúčastnili online webinárov, prezenčných workshopov a ich šikovnosť bola odmenená aj výhrou.

dec
01

Keď je snaha odmenená úspechom...

pinochio2Prednedávnom sa naši žiaci - ruštinári aktívne zapojili do 19. ročníka akcie Detský film v škole 2022. Po premietnutí rozprávky Zlatý kľúčik alebo dobrodružstvá Buratino, po zábavných hrách, hlavolamoch a úlohách nasledovala tvorivá dielňa, počas ktorej vzniklo veľa zaujímavých kresieb. Bolo veľmi ťažké objektívne vybrať tie najkrajšie, ktoré sme poslali do súťaže. Konkurencia bola veľká, keďže porota vyberala z 277 prác z 25 základných a stredných škôl.
Výsledok nás veľmi milo prekvapil, no hlavne potešil, pretože Laura Mandulová z 9.C a Vanda Klimešová z 8.B sa so svojimi prácami umiestnili v súťaži na 1. mieste. Ďalšie dievčatá Lívia Madarová a Ema Gdovcová (obe z 8.B) si vyslúžili čestné uznanie.

nov
30

Náboj - Junior

nabojjuniorNáboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. 
Obťažnosť úloh bola volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj študenti, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji Junior nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

nov
29

Bábkové divadlo v Košiciach

preco„Prečo je tráva zelená?“
„Prečo nemôžem zjesť všetky sladkosti od Mikuláša?“
„Prečo musím chodiť do školy?“
Tak, na tieto, ale aj iné otázky dostali odpoveď naši druháci. Tí v piatok 25.11.2022 navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. V predstavení PREČO hľadala večne zvedavá Emka odpovede. Tie jej pomáhali hľadať Akože, Lebo a samozrejme aj Prečo. Žiaci sa pobavili na vtipných momentoch a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. Okrem návštevy bábkového divadla sme sa prešli historickým centrom Košíc, navštívili Dóm svätej Alžbety a nadýchali sme sa predvianočnej atmosféry, ktorú bolo cítiť na každom rohu. Plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

nov
28

SLÁVICI Z LAVICE

slaviciV pondelok 28. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v speve populárnej piesne SLÁVICI Z LAVICE. Malá telocvičňa sa zaplnila divákmi, ktorí boli zvedaví na výkony svojich spolužiakov. Publikum bolo vynikajúce, nešetrilo potleskom. Veď 24 spevákov si to aj zaslúžilo. Nechýbala im odvaha a slávičie hlásky im dobre slúžili. Mladší sa museli zladiť s hudobným podkladom a starších sprevádzala skvelá školská kapela Ťahák v novom zložení. Porota to nemala ľahké. Bola však štedrá a udelila tieto ceny:

nov
27

Kam na strednú?

od01Pomôcť v rozhodovaní im malo aj podujatie „Kam na strednú online“ Videoportál s rovnakým názvom im poskytol možnosť prezrieť si ponuku viac ako 500 stredných škôl na Slovensku. V počítačovej učebni si mohli zistiť všetky dôležité informácie o stredných školách, na ktorých chcú pokračovať v štúdiu.
Všetkým deviatakom prajeme, aby ich rozhodnutie bolo správne a nech úspešne pokračujú v štúdiu na svojej vysnívanej škole.

nov
26

Konečne „live“ olympiáda a „great“ úspech!

anj olymp logo mini(Školské kolo OANJ)
Ovládať cudzí jazyk je „in“ a o tom, že naši žiaci ovládajú anglický jazyk a majú ho radi, sme sa mali my, vyučujúce anglického jazyka, možnosť presvedčiť 23. 11. 2022. V tento deň sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, o ktorú prejavil záujem veľký počet žiakov. Uplynulé dva roky sa táto súťaž konala dištančnou formou, a tak bol tento ročník o to krajší, že sme sa mohli stretnúť „live“.
Súťažilo sa v kategóriách 1A (5.-7. ročník) a 1B (8. – 9. ročník). Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si žiaci zmerali v písomnom teste, po ktorom si tí najlepší zmerali sily v ústnej časti. Túto „challenge“ najlepšie zvládli a na popredných miestach sa umiestnili:

nov
25

Najlepšia závislosť....priateľstvo

gitara(VÝCHOVNÝ KONCERT)
Koniec tretieho novembrového týždňa patril na Dvojke výchovným koncertom umeleckej agentúry AmOs s názvom Labyrint. Dvaja skvelí muzikanti a speváci doplnili známe piesne hovoreným slovom a negatívnymi príkladmi zo života, aby žiakov vystríhali pred neduhami a škodlivými nástrahami doby. Dobre vyskladaný hodinový program, originálne spracované jednotlivé ťažké témy spestrili vzápätí trefnou piesňou a pútavou videoprojekciou. Rozsiahla problematika – šikanovanie, kyberšikana, rasizmus, fajčenie, drogy, závislosti na počítačových hrách a na automatoch - vyvolala u žiakov negatívny postoj. Žiaci boli pozorní, zapájali sa do diskusie a odmeňovali jednotlivé muzikantské výkony potleskom.
Viete, čo je najlepšou závislosťou? No predsa priateľstvo a pokojne môžete byť na ňom aj závislí!

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI