Výberové konanie

máj
04

Eko-týždeň na Dvojke - 2. stupeň

elektroodpad miniPosledný aprílový týždeň sa žiaci Dvojky okrem bežných školských povinností venovali aktivitám súvisiacim s ochranou životného prostredia. Hlbšie si uvedomovali potrebu chrániť ho, snažili sa eliminovať odpad na minimum, pomáhali vyčistiť okolie, navštívili jaskyňu, mestský smog vymenili za čerstvý vzduch a mnoho iných, veď posúďte, akí sú uvedomelí a šikovní.
200 ton z lesa von!
Ôsmaci prispeli pri príležitosti Svetového dňa Zeme k minimalizovaniu odpadu v prírode. Okrem toho, že v tento deň prijali výzvu nevytvoriť žiaden odpad, zapojili sa do projektu 200 ton z lesa von a vyčistili okolie Jabloňového sadu nad Vranovom. Za 2 hodiny nazbierali spolu až 163,6 kg rôzneho odpadu.

máj
03

EKO-týždeň na Dvojke

pv miniVoda, pôda, vzduch, odpad, príroda a ľudia – toto boli témy posledného aprílového týždňa na Dvojke, ktorý sa niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích činnosti v triede, ale aj vonku, si žiaci osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode, vode, pôde, ovzduší i odpade. Vnímali vodu a vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody, dôležitosť pôdy pre človeka, recykláciu odpadu ako nevyhnutnú činnosť dnešnej doby. Týmto EKO-týždňom urobili žiaci našej planéte, ale aj sebe veľkú radosť a určite v tom budú aj naďalej pokračovať.

máj
02

Kaštieľ Betliar – exkurzia

betliarV údolí rieky Slaná severozápadne od Rožňavy stojí „rozprávkový“ dvojposchodový kaštieľ Betliar so štyrmi nárožnými vežami - reprezentačné lovecké sídlo uprostred nádherného anglického parku s romantickými stavbami, umelou jaskyňou a vodopádom. Andrássyovský kaštieľ v obci Betliar je jedným z najväčších pokladov histórie. Jednou z pozoruhodností kaštieľa je knižnica, ktorú navštívili žiaci 4.C triedy 27. apríla. Knižnicu v kaštieli založil Leopold Andrássy v roku 1790 a z tohto obdobia pochádza aj jej interiér. Uchováva vyše 14-tisíc zväzkov najmä teologických, historických, geografických a filozofických diel z 15. až 19. storočia, ktoré boli napísané v 6 rôznych jazykoch. Betliar patril Andrássyovcom - jeden z nich korunoval Sissi.

máj
01

Koncert Živá voda

voda miniDňa 25.4.2023 žiakom I. stupňa spestrili dopoludnie dvaja hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí svojím environmentálnym hudobno-vzdelávacím programom ŽIVÁ VODA priblížili význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Vzdelávací program bol aktuálny výberom tém, ako je kolobeh vody v prírode, šetrenie vodou, znečisťovanie a ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Pomocou otázok a súťaží boli deti vťahované do deja a za správne odpovede aj odmeňované. Program bol obohatený pútavou videoprojekciou a popretkávaný piesňami, ktoré hudobníci spievali naživo. Deťom sa program páčil a svoje nadšenie a radosť prejavili intenzívnym potleskom.

apr
30

Kúzelný svet fyziky

fyzika mini(exkurzia v Slovenskom technickom múzeu)
V piatok, v polovici apríla, sa naši deviataci vydali poznávať vedu a zaujímavý svet techniky, elektriny a astronómie. Slovenské technické múzeum v Košiciach dvojkárom ukázalo svoje technické exponáty a názorné ukážky fungovania fyzikálnych zákonov v praxi, či možnosť „dotknúť sa“ elektriny.
Po pútavom výklade ako to vlastne funguje, sa premiestnili do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, v ktorom si získané vedomosti upevnili zážitkovou formou a oboznámili sa s fyzikálnymi javmi a zákonitosťami. Žiaci s veľkou zvedavosťou obdivovali Faradayovu klietku, vo vnútri ktorej sme v bezpečí pred elektrickým nábojom, Teslov transformátor vyžarujúci energiu v podobe svetla a blesku, plazmovú guľu, ktorá zázračne priťahuje blesky, plazmový stĺp a iné zvláštnosti z oblasti fyziky.

apr
29

"Englishstar"

engstar miniMáš rád angličtinu a rád súťažíš? Chceš si overiť svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z iných škôl?
Na tieto otázky kladne odpovedali žiaci Dvojky, ktorí sa 27. apríla zapojili už do 10. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - "ENGLISHSTAR". Jej cieľom je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci 5. až 9. ročníka si vo svojich kategóriách mali možnosť porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných škôl.
Vypracované testy boli zaslané na vyhodnotenie organizátorovi súťaže. Veríme, že medzi najúspešnejšími riešiteľmi budú aj naši žiaci, ktorí pravidelne „hviezdia" aj na hodinách angličtiny a pre nás už "Englishstars" sú.

apr
28

Turisti v Prešove

uc miniV sobotu (22.4.2023) sa deti z Turistického krúžku a krúžku Hravá turistika vybrali na výlet do nášho krajského mesta Prešov. Ich cieľom bola návšteva Hvezdárne a Planetária v Prešove. Vo hvezdárni si pozreli film s názvom Prázdniny vo vesmíre, príbeh o veľkej túžbe malého Miloša stať sa kozmonautom, ktorý sa spolu s kamarátom kozmonautom dostane do výcvikového strediska kozmonautov a prejde neľahkým výcvikom na pomyselnej rakete. V planetáriu ich čakal ďalší zaujímavý film Slnko a hodinár, ktorý ponúka prehľad hodín od gnómonu, hodín s plavákom, presýpacích hodín, kyvadlových hodín, až po moderné budíky. V závere sa deti formou riekaniek naučili určovať čas podľa ručičkových hodín. Z Planetária sa vybrali do centra mesta, kde si pozreli konkatedrálu sv. Mikuláša a mestský park.

apr
27

Postup na kraj v Biologickej olympiáde

biolymp miniV polovici apríla sa v Centre voľného času konala biologická olympiáda tentokrát kategória E, ktorá v sebe zahŕňala odbornosti botaniky, zoológie a geológie. Naši úspešní riešitelia školských kôl sa popasovali s náročnými úlohami a stali sa tak úspešnými riešiteľmi aj okresného kola. Latinské názvy rastlín a živočíchov, vlastné zbierky či vedomosti nad rámec obsahu vyučovania, boli náročnou výzvou, napriek tomu naši šikovní dvojkári zdolali aj túto ťažkú úlohu. Katarína Kačerová (IX.C) sa v odbornosti geológia umiestnila na 1. mieste a Zuzana Oslovičová (VIII.A) sa umiestnila v odbornosti zoológia na 2. mieste.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Nina Štegerová v odbornosti botanika skončila na 4. mieste a Matthias Filip Popaďák v odbornosti zoológia bol úspešným riešiteľom na 12. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Žiakov pripravovala p. uč. Štefanková.

apr
26

Svetový deň ZEME na Dvojke

Zem smileDeň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Tento deň sa tak stal najväčším sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť. 22. apríl teda môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia.
Naši Dvojkári si tento sviatok pripomenuli zaujímavými aktivitami, sadením rastliniek, upratovaním lesíka i okolia školy, výrobou plagátov, kreslili, maľovali Zem, vytvárali ju z prírodného materiálu, či spievali o nej pesničky, skladali básničky.
Môžeme urobiť množstvo malých aj veľkých vecí, aby sme vytvorili lepší svet pre nás všetkých. A nielen v tento jeden deň. Skúsme sa správať k našej modrej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.

apr
25

ZO STARÉHO NOVÉ

relax miniPrincípom vytvárania zo starého nové je upcyklácia.
Je to skvelý spôsob, ako vdýchnuť nový život starým nepotrebným veciam a vďaka čomu sa u človeka rozvíja kreativita, predstavivosť a vzniká menej odpadu.
Aj deti v 12 oddeleniach ŠKD vyčarili z už nepotrebného materiálu ( plechovky, zaváracie poháre, textílie, plastové fľaše, CD, korkové zátky...) nové a krajšie predmety.
Veríme, že ich milá tvorba upúta a inšpiruje aj vás.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI