Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke Administrátor 292
Oznam školskej jedálne! Administrátor 160
OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV Administrátor 190
Urobili sme radosť... Administrátor 255
Lúčenie s deviatakmi Administrátor 693
Žiaci pre žiakov Administrátor 187
Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou Administrátor 207
Druháci na výlete Administrátor 203
Tretie miesto na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet Administrátor 170
Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke Administrátor 179
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 175
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 179
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 242
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 245
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 187
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 171
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 181
Zumba a remeslá Administrátor 130
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 163
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 221
Pán primátor u nás... Administrátor 199
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 187
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 179
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 163
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 236
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 214
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 212
Matematický klokan 2023 Administrátor 281
MDD v ŠKD Administrátor 338
MDD športová olympiáda Administrátor 309

Nový  Create new article.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI