Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke Administrátor 442
Oznam školskej jedálne! Administrátor 275
OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV Administrátor 300
Urobili sme radosť... Administrátor 370
Lúčenie s deviatakmi Administrátor 890
Žiaci pre žiakov Administrátor 296
Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou Administrátor 313
Druháci na výlete Administrátor 311
Tretie miesto na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet Administrátor 285
Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke Administrátor 284
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 285
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 294
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 366
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 351
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 315
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 278
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 290
Zumba a remeslá Administrátor 228
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 259
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 315
Pán primátor u nás... Administrátor 298
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 285
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 276
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 271
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 365
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 322
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 308
Matematický klokan 2023 Administrátor 434
MDD v ŠKD Administrátor 448
MDD športová olympiáda Administrátor 418

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI