Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 244
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 248
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 324
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 311
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 264
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 242
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 251
Zumba a remeslá Administrátor 196
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 232
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 285
Pán primátor u nás... Administrátor 269
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 258
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 248
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 240
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 318
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 292
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 280
Matematický klokan 2023 Administrátor 385
MDD v ŠKD Administrátor 416
MDD športová olympiáda Administrátor 383
DOD na leteckej základni v PO Administrátor 255
Recyklomóda Administrátor 266
Fantastický úspech! Administrátor 252
Skvelá Natália Administrátor 295
Botanikiáda Administrátor 200
Striebro pre Dvojku v okresnom kole v atletike žiakov Administrátor 276
Olympiáda ľudských práv Administrátor 240
Cenné prvenstvo v okrese Administrátor 291

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI