Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 371
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 375
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 456
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 425
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 405
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 363
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 372
Zumba a remeslá Administrátor 307
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 329
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 385
Pán primátor u nás... Administrátor 372
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 356
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 350
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 363
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 451
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 402
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 379
Matematický klokan 2023 Administrátor 521
MDD v ŠKD Administrátor 525
MDD športová olympiáda Administrátor 498
DOD na leteckej základni v PO Administrátor 357
Recyklomóda Administrátor 376
Fantastický úspech! Administrátor 360
Skvelá Natália Administrátor 413
Botanikiáda Administrátor 281
Striebro pre Dvojku v okresnom kole v atletike žiakov Administrátor 375
Olympiáda ľudských práv Administrátor 348
Cenné prvenstvo v okrese Administrátor 400

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI