Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke Administrátor 455
Oznam školskej jedálne! Administrátor 286
OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV Administrátor 310
Urobili sme radosť... Administrátor 378
Lúčenie s deviatakmi Administrátor 909
Žiaci pre žiakov Administrátor 305
Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou Administrátor 322
Druháci na výlete Administrátor 323
Tretie miesto na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet Administrátor 297
Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke Administrátor 294
Významné európske ocenenie projektu Administrátor 295
100% Englishstars z Dvojky Administrátor 304
Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári Administrátor 375
Na vranovskom maratóniku aj naši bežci Administrátor 360
FAREBNÝ TÝŽDEŇ Administrátor 326
UPOZORNENIE ŠKD Administrátor 288
Striebro v celoslovenskom kole biologickej olympiády patrí DVOJKE! Administrátor 302
Zumba a remeslá Administrátor 239
Ak máš toho viac, PODEĽ SA! Administrátor 269
2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Administrátor 326
Pán primátor u nás... Administrátor 306
Hviezdy medzi hviezdami Administrátor 293
Postup do celoslovenského kola! Administrátor 285
Zážitkové EKO-učebne na DVOJKE Administrátor 279
DVOJKA VOLLEY CUP 2023 Administrátor 374
Lesná pedagogika na DVOJKE Administrátor 331
Ôsmaci listovali v archíve Administrátor 318
Matematický klokan 2023 Administrátor 446
MDD v ŠKD Administrátor 457
MDD športová olympiáda Administrátor 430

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI